Rámcová koncepce litovelského muzea

Rámcová koncepce rozvoje muzejnictví v Litovli 2020-2023

 

Muzeum je společenská instituce, jejíž hlavním účelem je dokladovat minulost pro generace budoucí. Shromažďuje a vytváří sbírky z hmotných dokladů vývoje společnosti i přírody.  Rozvíjí národní identitu stejně jako vědomí příslušnosti k dané společnosti a kultuře. Je otevřená všem sociálním vrstvám společnosti. Výsledky své práce srozumitelně prezentuje široké veřejnosti. Šíří osvětu, vzdělání a kulturu. Z toho vyplývá, že muzeum nemůže být instituce pevná, neměnná, s přesně nalinkovanou trasou a s časovým horizontem uměle směřovaného vývoje na omezená léta dopředu. Muzeum musí pružně reagovat na potřeby vyvíjející se společnosti.

 

Litovelské muzeum má podle zřizovací listiny statut organizační složky města. Muzeum Litovel jako organizační složka města Litovel byla zřízena dne 29.6.2004.  Krátkodobá i střednědobá koncepce Městského muzea v Litovli je z r. 2005. Na 18. zasedání Zastupitelstva města Litovel konané dne 15.12.2016 byl schválen dodatek ke zřizovací listině organizační složky obce Muzea Litovel a zároveň úplné znění zřizovací listiny organizační složky obce Muzea Litovel. Litovelské muzeum je postaveno na dlouholeté tradici, ze kterého vychází image i atraktivita instituce. Je zajímavým návštěvnickým cílem pro organizované i individuální návštěvy. Je to místem klidu, poučení i celkové relaxace. To je vnímáno jako hlavní silná stránka muzea, která spojena s kvalitní odborností zaměstnanců muzea vytváří instituci na vysoké úrovni.

 

Muzeum Litovel, jako organizační složka obce má úplné znění zřizovací listiny v souladu s ustanovením §84 odst. 2 zákona č. 128/200 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 24 – 26 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon) a ve znění pozdějších předpisů.

 

V rámci České republiky se litovelské muzeum se řadí co do počtu zaměstnanců i velikosti výstavních prostor mezi malá muzea. Proto se nemůžeme rozvinout tak, jak to současná doba umožňuje. V budoucnu je možná změna. My se v současnosti soustředíme v rámci své činnosti na minulost našeho města a nejbližšího okolí.

 

Vize rozvoje muzea a muzejnictví v Litovli

Rozvoj muzea bude v souladu s dynamickým rozvojem společnosti. Bude schopné uspokojovat potřeby současnosti, aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby a zájmy, vždy ve spojitosti s rozvojem kvality života. Zde důležitou funkci plní vzdělávání, hospodářství a cestovní ruch. S ohledem na materiální i nehmotné kulturní dědictví je potřeba pro jeho interpretaci vytvořit vhodné podmínky rozvoje kapacit pro následující generace. Z hlediska rozvoje je klíčovým momentem harmonický rozvoj všech funkcí života ve společnosti. Proto další rozvoj litovelského muzea se bude ubírat v souladu s výše uvedeným zněním těmito následujícími směry a vyvíjet níže uvedené činnosti:

 

1) Sbírkotvornou

2) Dokumentační

3) Populárně vědeckou

4) Prezentační

5) Ostatní činnosti

 

 

 

1) sbírkotvorná činnost

 

Prioritou a hlavní náplní činností všech muzeí je sbírkotvorná činnost. Sbírky tvoří muzea na základě vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti a vědeckého poznání. Litovelské muzeum vychází ve své činnosti z historie české provenience se zaměřením na region Litovelska. Je třeba, aby se i pro budoucí generace zachovala kvalitní svědectví o dřívější i současné době. Sbírkové předměty jsou po vyhodnocení jejich stavu ošetřeny s nejlepším úmyslem metodou preventivní konzervace, tak aby odolávaly dalšímu času a jiným vlivům, ale nedochází k jejich renovaci nebo jinému viditelnému zásahu.  Pokud to stav a situace vyžaduje, např. při napadení škůdcem, jsou provedeny nezbytné sanační úkony. Evidenční činnost sbírkových předmětů probíhá v souladu s muzejním zákonem. Předměty tvořící součást litovelské sbírky jsou zaznamenávány prvotně v přírůstkové knize (v papírové i digitální formě) a následně po pořízení jejich fotodokumentace, jsou evidovány v katalogizačním systému Bach a uloženy do depozitáře, tedy speciálního prostoru k tomuto uložení určenému. Toto je hlavní pracovní náplní kurátora sbírky, jednoho z nejdůležitějších pracovníků muzea. Sbírka Litovelského muzea je zapsána v CES (Centrální evidenci sbírek) v Praze už od r. 2006.

 

Vize sbírkotvorné činnosti:

 

 

2) dokumentační činnost

 

Spočívá v hluboké znalosti minulosti a schopnosti odborných pracovníků muzea tyto informace předávat dále. Současná technika nabízí mnoho možností, jak uchovat vhodným způsobem informace. Je potřeba neustále obnovovat a modernizovat muzejní zázemí a technické vybavení muzea.

 

Vize dokumentační činnosti:

 

VIZE

Zaměstnat jednu osobu, která by byla tímto pověřena. Nejlépe na celý pracovní úvazek.

 

 

3) populárně vědecká činnost

 

Náplň pořádání kulturních a vzdělávacích programů vyplývá se zaměření muzea. Muzejníci poskytují široké veřejnosti, studentům i odborníkům důležité podklady pro jejich různorodé badatelské dotazy. Na základě sesbíraných a shromážděných dokladů je možno vydávat periodika, psát populární články do tisku, odbornou i zábavnou literaturu, vytvářet audio a video nahrávky, filmy, dokumenty apod. Prohlubovat činnost se školami všech stupňů – od mateřské školy, přes základní školy až po vysoké. Zapojit širokou veřejnost, včetně seniorů do aktivit muzea. Pořádat různé besedy, semináře, školení apod. Překládat tištěné muzejní i populárně naučné materiály do cizích jazyků. Je potřeba zužitkovat i současnou popularitu online komunikace a být tak stále dostupný mladé generaci. Každodenní využívání smartphonů a rostoucí kvalita vestavěných fotoaparátů vede k růstu využívání těchto zařízení k dokumentování a sdílení zkušeností z muzeí. Podporovat a využívat současné i budoucí nové technologie pro propagaci muzejní činnosti a tím zvýšit obecně zájem o historii i v nejširší rovině.

 

Vize populárně vědecké činnosti:

 

 

 

4) prezentační činnost

 

Muzeum Litovel po několikaleté provozní pauze bylo znovu otevřeno pro veřejnost v r. 2004. Od té doby funguje nepřetržitě dodnes. Otevřeno pro veřejnost je celoročně od středy do neděle, od 9:00 do 16:00 (do 17:00 v době hlavní sezóny: červen-září).

 

PLÁNY DO BUDOUCNA - Muzeum Litovel má v současnosti tři stálé expozice.  Jejich počet i umístění v budově jsou dány stavební dispozicí budovy. V prvním poschodí se nachází dva výstavní sály a ve druhém poschodí (v podkroví) také dva výstavní sály. Menší sál prvního poschodí se používá na krátkodobé výstavy (v současnosti pět za rok) a také je zde umístěn prodejní pult (vstupenky, suvenýry) a příruční sklad. Ve velkém sále prvního patra je instalována dlouhodobá expozice řemesel. V podkrovních sálech se nachází stálé expozice gramofonů a Gustava Frištenského.

 

4.1) Litovelská řemesla první poloviny 20. století

Je naší první expozicí, na které je založena celá sbírkotvorná činnost muzea Litovel. Téměř všechny předměty nám věnovali obyvatelé Litovle a okolí jako stopy minulosti a hmotného odkazu našich předků (uchování těchto artefaktů je jeden z nejdůležitějších úkolů našeho muzea). Tato expozice má tradici a pravidelně o Velikonocích a Vánocích zde v expozicích se prezentuje řemeslná dovednost živými ukázkami řemesel a tradic, se kterými je naše město historicky spojeno.  Jednotlivé řemeslné kóje jsou postupně doplňovány o nové získané předměty, které se k danému tématu váží. Nyní se zde prezentuje 14 rozličných řemesel.

Tato expozice zde bude i nadále.

 

4.2) Od mechanického hracího strojku po moderní gramofon

Gramofony se v Litovli vyrábí od r. 1949 svým způsobem nepřetržitě do současnosti. Označení Tesla Litovel byl ve světě zvukové techniky pojem. Naše současná expozice obsahuje staré hrací strojky, fonografy a historické gramofony. Další část tvoří výrobky československého podniku Tesla Litovel doplněné o kontrolní pracoviště.  K vidění jsou i nové přístroje současné firmy SEV Litovel s.r.o.  Expozice je doplněna speciálně pro nás vyrobenou dotykovou obrazovkou s ukázkami (video a audio) starých hracích strojků, jež návštěvníkům přibližují jejich kouzlo. Promítáme na obrazovce dva filmy z r.1990.  Jeden zachycuje celou výrobu gramofonů v litovelské Tesle, druhý film je o výrobě gramofonových desek (Loděnice, okres Beroun).  Také zde na třech obrazovkách běží jako smyčka fotografie z výrobních provozů (tyto snímky jsme zakoupili za tímto účelem od p. M. Pinkavy).  Máme zde i ukázku výroby gramofonových desek – po současné moderní tvary včetně rozličných barev. Tato výstava poskytuje návštěvníkům ucelený přehled mechanického záznamu a reprodukce zvuku. Realizace této výstavy byla dosti finančně nákladná a složitá. Část exponátů je zapůjčena z Vlastivědného muzea Olomouc, každý rok vyjednáváme prodloužení zápůjčky na další rok (předběžná dohoda byla na 5 let, protože udržitelnost projektu půdní vestavby je pět roků). Nyní řešíme co dále. Snažíme se (vyjma vzácných historických exponátů, které nejsou už nikde k získání), aby výstava tvořená historickými hracími strojky (technické unikum) byla naše a vystavené předměty ve vlastnictví muzea Litovel. Proto bychom rádi příležitostně zakoupili strojky např. od prodejců starožitností na inzertních webech, a tak výstavu doplnili.

Vzhledem ke kvalitě této expozice (koncipovali jsme ji jako mírně nadčasovou) i množství předmětů, jež jsou v našem vlastnictví a historické pověsti města Litovle, jako socialistického města gramofonů doporučuji tuto expozici zde ještě několik let zachovat.

 

 

4.3) Gustav Frištenský

Osobnost tohoto světově proslulého sportovce, který proslavil nejen naše město, ale i celou Československou republiku, do Litovle neodmyslitelně patří. Je to osobnost, na kterou mohou být všichni litovelští občané náležitě pyšni. Expozice je toho důkazem. Stejně tak v této expozici se nachází řada zapůjčených předmětů je tedy snaha docílit toho, aby vystavené kusy byly ryze ve vlastnictví muzea a staly se trvalým dokladem zašlé slávy a doby minulé, trvalým zdrojem poučení. Vždyť kdo nezná minulost, nerozumí současnosti a nepochopí budoucnost. I zde jsem pro zachování této trvalé expozice.

 

SHRNUTÍ

Současné všechny tři stálé expozice byly původně konstruovány jako nadčasové, proto i nyní plně vyhovují náročným požadavkům návštěvníků. O naší kvalitě expozic svědčí fakt, že jsme v r. 2016 získali čestnou cenu Gloria Musaealis v Praze za expozice v půdní vestavbě.

 

Vize prezentační činnosti:

 

 

5) ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vize plánu investičních akcí

 

Cílem předložené koncepce je vytvořit z litovelského muzea moderní fungující instituci se silným a kvalitním odborným a ekonomicko-provozním zázemím. Současnost nabízí velké a různorodé možnosti realizace. Tím bude i dynamická instituce, jež bude pružně reagovat na rychle se měnící možnosti činností. Muzeum by se tedy díky uvedeným aktivitám ještě více přiblížilo veřejnosti a stalo se ještě vyhledávanější institucí pro domácí i vzdálenější návštěvníky. Uvedené vize jsou pružným a vzrůstajícím faktorem rozvoje celé instituce a směrem dalšího možného rozvoje muzea Litovel. Muzeum směřuje k novým možnostem, ideálům, plánům, projektům, která jsou v kontextu proměn muzea, i celého čs. muzejnictví. A samozřejmě i potřeb kulturního rozvoje našeho města a celé naší společnosti. Ze současného malého městského muzea se tak může stát velká, prosperující instituce.

 

Mgr. Zdenka Frištenská

vedoucí Muzea Litovel