>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

Virtuální okénko do Revúcej

Slováci, malý národ habsburskej monarchie, využili obdobie uvoľnenia k tomu, aby sa pokúsili zaviesť slovenčinu ako vyučovací jazyk na niektoré stredné školy. V praxi sa však toto panovníkovo rozhodnutie pre odpor maďarských úradov presadzovalo ťažšie. Slovákom sa však z vlastných prostriedkov podarilo v Revúcej založiť slovenské evanjelické gymnázium, na ktorom sa začalo vyučovať v septembri 1862.


Slovenské evanjelické a. v. gymnázium  existovalo 12 rokov. Slávnostné otvorenie slovenského patronátneho gymnázia v Revúcej bolo 16. septembra 1862 v evanjelickom kostole za prítomnosti zakladateľov a priaznivcov školy.

Pri gymnáziu sa otvorilo alumneum - školská jedáleň, v ktorej usilovní, chudobní študenti dostávali obedy a večere so zľavou, prípadne zadarmo.

Gymnázium bolo strednou všeobecnovzdelávacou školou malo charakter klasického gymnázia s dôrazom na vyučovanie jazykov obzvlášť na latinčinu. Každý rok sa na gymnáziu konali polročné a záverečné skúšky, ktoré sa začínali oslavnou piesňou a básňami. Koncoročné skúšky sa konali pred verejnosťou v evanjelickom kostole. Tradíciou sa stali aj gymnaziálne majálesy, ktoré sa konali vždy pred ukončením školského roka.

Zásluhou Dr. Ivana Branislava Zocha, ktorý bol nielen profesorom matematiky a fyziky, sa na gymnáziu začala vyučovať telesná výchova. Práve v tejto oblasti bol vynikajúcim odborníkom čím sa stal priekopníkom tohto predmetu na Slovensku. 

Pre nedostatok slovenských učebníc profesori vyučovali podľa svojich rukopisov, ktoré pripravovali do tlače. Písali a zostavovali slovenské učebnice.

Študenti gymnázia získavali vedomosti nielen v škole, ale aj v bohatej  mimoškolskej činnosti. Vydávali študentské časopisy. Vo vlastnoručne písaných časopisoch publikovali svoje básnické prvotiny a prozaické útvary.

Gymnázium spomedzi troch slovenských gymnázií existovalo najdlhšie, na škole pôsobilo niekoľko vynikajúcich odborníkov. Bolo úplným osemtriednym gymnáziom, na ktorom sa vyučovalo a po prvýkrát maturovalo v slovenskom jazyku. Má osobitný význam v rozvoji pedagogického myslenia na Slovensku. Profesori hľadali nové organizačné formy vyučovania a vyučovacie metódy. V rokoch 1862-1874 študovalo na gymnáziu 566 študentov, ktorí pochádzali nielen z Gemera, ale z celého Rakúsko-Uhorska. Absolventi gymnázia sa veľmi dobre uplatnili v praxi, ale aj v ďalšom štúdiu. Odchádzali na ďalšie vysokoškolské štúdiá do Banskej Štiavnice, Bratislavy, Prešova, Viedne. Mnohí absolventi vošli do slovenských národných dejín, najmä však kultúrnych dejín ako významné osobnosti. Slovenské evanjelické a. v. gymnázium prekročilo školský rámec a hlboko zasiahlo do národného, politického a kultúrneho života Slovákov.

Stále expozície sú inštalované priamo v pôvodnom historickom objekte národnej kultúrnej pamiatky. Nachádzajú sa na prízemí múzea a sú nainštalované v štyroch miestnostiach prepojené vstupnou časťou – dúfartom.


MPSG

Trieda

Trieda

 
Muzeum prvého slovenského gymnázia

Muzeum prvého slovenského gymnázia

 
Podrovie

Podrovie

 
Dufart

Dufart

 
Park múzea

Park múzea

 
Salónna časť

Salónna časť

 
Trieda

Trieda

 
Zborovňa

Zborovňa

 
 
litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace