>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

Návštěvní řád Muzea Litovel je vyvěšen u vstupu do výstavních prostor v prvním patře a zveřejněn na webových stránkách www.muzeumlitovel.cz.

I) Všeobecná ustanovení

1. Výstavními prostorami Muzea Litovel (dále jen ML) se rozumí vymezené prostory určené pro individuální i hromadnou veřejně přístupnou prohlídku prezentovaných sbírek formou expozic, výstav či doplňkových kulturních akcí a programů.

2. Přístup do těchto prostor je časově vymezen stanovenou návštěvní dobou a je poskytován za finanční úhradu (vstupné) zodpovědnými pracovníky ML. Návštěvní doba i stanovená výše vstupného jsou vyvěšeny na viditelném místě v prostorách muzea a na webové stránce www.muzeumlitovel.cz.

3. Prodej vstupenek je zahájen současně s otevřením výstavních prostor a končí 15 minut před ukončením návštěvní doby. Výše vstupného je stanovena individuálně a diferencovaně a je v souladu s výší ceny uváděné na prodávaných vstupenkách.

4. ML poskytuje slevy ze stanovené ceny vstupného na základě podmínek sjednaných mezi muzeem a organizacemi nabízejícími koordinované služby v rámci rozvoje cestovního ruchu, spolupráce muzeí, kulturních zařízení a podobně. Konkrétní slevy uplatnitelné v ML jsou prezentovány u pokladny a na webových stránkách www.muzeumlitovel.cz. Mimo uvedené slevy může vedoucí ML poskytnout jednorázové výhody na základě konkrétní žádosti.

5. Specifické žádosti návštěvníků na komentované prohlídky, umožnění vstupu mimo návštěvní dobu, poskytnutí zvláštních druhů prezentace poznatků i výsledků muzejní dokumentace lze zajistit individuálně na základě předchozí domluvy s pracovníky ML.

6. Návštěvník svým vstupem do prostor muzea dává souhlas k tomu, aby ML mohlo pořídit ve svých prostorách fotografie návštěvníků za účelem své propagace.

II) Ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek

1. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny zaměstnanců ML a chovat se v prostorách muzea ukázněně. Poškození či odcizení sbírek nebo majetku muzea je trestné a při přistižení účastníka je řešeno okamžitě buď sepsáním protokolu o škodě (v případě neúmyslného poškození a se souhlasem návštěvníka), nebo oznámením Policii ČR (při nesouhlasu návštěvníka a úmyslném zavinění).

2. Před vstupem do výstavních prostor je návštěvník povinen odložit v prostoru k tomu určeném zaměstnancem ML veškeré rozměrné předměty - například deštníky, brašny, tašky a zavazadla nošená na zádech.

3. Ve výstavních prostorách ML je výslovně zakázáno:

a) psát nebo malovat po stěnách, nábytku i dalším vybavení nebo je jinak poškozovat

b) opouštět prohlídkovou trasu

c) rušit hlukem (hudbou, nepovoleným zpěvem, hlasitými projevy a podobnou nevhodnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce

d) odhazovat odpadky mimo odpadkové koše

e) dotýkat se vitrín a manipulovat s nimi

f) zacházet s vystavenými předměty bez dozoru zaměstnanců ML, pokud to označení nedovoluje

4. Fotografování vystavených exponátů je povoleno pouze pro osobní potřebu, a to bez použití externího blesku a stativu. Profesionální fotografování je možné pouze po předchozí domluvě s vedoucí ML, za stanovených podmínek a při zachování autorských práv ML. Rovněž pořizování audio a videozáznamů je možné pouze po předchozí domluvě.

5. Prostory ML jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem.

6. Do výstavních prostor ML je zakázán vstup se psy či jinými zvířaty, s jízdními koly, na koloběžkách, odrážedlech a všech ostatních dopravních prostředcích (vyjma kočárků a invalidních pomůcek), v kolečkových bruslích a jiném nevhodném obutí. Dále je vstup zakázán osobám pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.

III) Požární ochrana (dále jen PO) a bezpečnost návštěvníků

1. Ve všech prostorách muzea je přísně zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pracovníků ML.

2. V případě úrazu návštěvníka poskytne přítomný zaměstnanec ML první pomoc, případně zajistí přivolání záchranné služby. O úrazu sepíše záznam do k tomu určeného tiskopisu a informuje nejpozději do jednoho dne nadřízeného pracovníka.

3. Návštěvníci nesmí poškozovat nebo zneužívat věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení.

IV) Závěrečná ustanovení

1. Návštěvníci mohou vyjádřit své připomínky, poznatky, zážitky i zkušenosti z prohlídky muzea v návštěvní knize. V případě stížnosti na poskytované služby se mohou také obrátit na přítomného zaměstnance nebo vedoucí ML.

2. ML nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení Návštěvního řádu Muzea Litovel.

3. Návštěvník jednající v rozporu s tímto návštěvním řádem a se zásadami slušného chování bude na tuto skutečnost upozorněn zaměstnanci ML. Pokud bude ve svém jednání nadále pokračovat, má personál ML právo jej z muzea vykázat bez nároku na náhradu vstupného.

4. Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem podpisu vedoucí Muzea Litovel.

Mgr. Zdena Frištenská, vedoucí Muzea Litovel

 4. ledna 2016

litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace