>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

Rámcová koncepce rozvoje muzejnictví v Litovli 2020-2023

 

Muzeum je společenská instituce, jejíž hlavním účelem je dokladovat minulost pro generace budoucí. Shromažďuje a vytváří sbírky z hmotných dokladů vývoje společnosti i přírody.  Rozvíjí národní identitu stejně jako vědomí příslušnosti k dané společnosti a kultuře. Je otevřená všem sociálním vrstvám společnosti. Výsledky své práce srozumitelně prezentuje široké veřejnosti. Šíří osvětu, vzdělání a kulturu. Z toho vyplývá, že muzeum nemůže být instituce pevná, neměnná, s přesně nalinkovanou trasou a s časovým horizontem uměle směřovaného vývoje na omezená léta dopředu. Muzeum musí pružně reagovat na potřeby vyvíjející se společnosti.

 

Litovelské muzeum má podle zřizovací listiny statut organizační složky města. Muzeum Litovel jako organizační složka města Litovel byla zřízena dne 29.6.2004.  Krátkodobá i střednědobá koncepce Městského muzea v Litovli je z r. 2005. Na 18. zasedání Zastupitelstva města Litovel konané dne 15.12.2016 byl schválen dodatek ke zřizovací listině organizační složky obce Muzea Litovel a zároveň úplné znění zřizovací listiny organizační složky obce Muzea Litovel. Litovelské muzeum je postaveno na dlouholeté tradici, ze kterého vychází image i atraktivita instituce. Je zajímavým návštěvnickým cílem pro organizované i individuální návštěvy. Je to místem klidu, poučení i celkové relaxace. To je vnímáno jako hlavní silná stránka muzea, která spojena s kvalitní odborností zaměstnanců muzea vytváří instituci na vysoké úrovni.

 

Muzeum Litovel, jako organizační složka obce má úplné znění zřizovací listiny v souladu s ustanovením §84 odst. 2 zákona č. 128/200 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 24 – 26 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon) a ve znění pozdějších předpisů.

 

V rámci České republiky se litovelské muzeum se řadí co do počtu zaměstnanců i velikosti výstavních prostor mezi malá muzea. Proto se nemůžeme rozvinout tak, jak to současná doba umožňuje. V budoucnu je možná změna. My se v současnosti soustředíme v rámci své činnosti na minulost našeho města a nejbližšího okolí.

 

Vize rozvoje muzea a muzejnictví v Litovli

Rozvoj muzea bude v souladu s dynamickým rozvojem společnosti. Bude schopné uspokojovat potřeby současnosti, aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby a zájmy, vždy ve spojitosti s rozvojem kvality života. Zde důležitou funkci plní vzdělávání, hospodářství a cestovní ruch. S ohledem na materiální i nehmotné kulturní dědictví je potřeba pro jeho interpretaci vytvořit vhodné podmínky rozvoje kapacit pro následující generace. Z hlediska rozvoje je klíčovým momentem harmonický rozvoj všech funkcí života ve společnosti. Proto další rozvoj litovelského muzea se bude ubírat v souladu s výše uvedeným zněním těmito následujícími směry a vyvíjet níže uvedené činnosti:

 

1) Sbírkotvornou

2) Dokumentační

3) Populárně vědeckou

4) Prezentační

5) Ostatní činnosti

 

 

 

1) sbírkotvorná činnost

 

Prioritou a hlavní náplní činností všech muzeí je sbírkotvorná činnost. Sbírky tvoří muzea na základě vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti a vědeckého poznání. Litovelské muzeum vychází ve své činnosti z historie české provenience se zaměřením na region Litovelska. Je třeba, aby se i pro budoucí generace zachovala kvalitní svědectví o dřívější i současné době. Sbírkové předměty jsou po vyhodnocení jejich stavu ošetřeny s nejlepším úmyslem metodou preventivní konzervace, tak aby odolávaly dalšímu času a jiným vlivům, ale nedochází k jejich renovaci nebo jinému viditelnému zásahu.  Pokud to stav a situace vyžaduje, např. při napadení škůdcem, jsou provedeny nezbytné sanační úkony. Evidenční činnost sbírkových předmětů probíhá v souladu s muzejním zákonem. Předměty tvořící součást litovelské sbírky jsou zaznamenávány prvotně v přírůstkové knize (v papírové i digitální formě) a následně po pořízení jejich fotodokumentace, jsou evidovány v katalogizačním systému Bach a uloženy do depozitáře, tedy speciálního prostoru k tomuto uložení určenému. Toto je hlavní pracovní náplní kurátora sbírky, jednoho z nejdůležitějších pracovníků muzea. Sbírka Litovelského muzea je zapsána v CES (Centrální evidenci sbírek) v Praze už od r. 2006.

 

Vize sbírkotvorné činnosti:

 • Rozvinout a pokračovat ve sbírkotvorné činnosti dokladující minulost a současnost našeho regionu, život jeho obyvatel v jeho všemožné pestrosti a různorodosti. Prohloubit a rozšířit v daleko větší míře sbírkotvornou činnost muzea

 • Rozšiřovat stálé expozice o další tematické celky, interaktivní a edukativní prvky a tím tematicky zatraktivnit jejich prezentace

 • Zaměřit se na zpracování a uchování archeologických nálezů, budovat archeologickou sbírku, a s tím i archeologickou laboratoř

 • Provádět nákup sbírkových předmětů od fyzických osob, právnických osob, ve starožitnictví, na internetových portálech, aukcích, burzách – i zahraničních apod. Vyčlenit na to daleko vyšší finanční prostředky.

 • Obnovit poradní sbor pro nákup sbírkových předmětů

 • Zbudovat nové, jednosměrně tematicky zaměřené výstavy a expozice, které budou mít souvislost či vztah k Litovli

 • Formou doplňkových aktivit prohloubit vztah návštěvníka k litovelskému muzeu

 • Vyvinout úsilí o navrácení původních litovelských sbírek zpět do Litovle

 

 

2) dokumentační činnost

 

Spočívá v hluboké znalosti minulosti a schopnosti odborných pracovníků muzea tyto informace předávat dále. Současná technika nabízí mnoho možností, jak uchovat vhodným způsobem informace. Je potřeba neustále obnovovat a modernizovat muzejní zázemí a technické vybavení muzea.

 

Vize dokumentační činnosti:

 • Nákup nových technologií umožňující kvalitní muzejní práci.

 • Umožnit návštěvníkům ve větší míře používání audio a video techniky.

 • Podporovat vědeckou, výzkumnou a badatelskou činnost.

 • Vydávat vlastní muzejní časopis.

 • Rozšiřovat regionálně profilovanou muzejní knihovnu.

 • Vyrobit kopie, falza a jiné napodobeniny muzejních předmětů, které budou moci návštěvníci používat z důvodu lepšího pochopení fungování a historických vazeb, tedy budou moci je vzít do ruky, pracovat s nimi. Což u jedinečných, originálních sbírkových předmětů a dokumentů není možné.

 • Vytvořit speciální pracovní úvazek dokumentátora historických sbírek.

 • Vytvořit speciální pracovní úvazek dokumentátora současnosti.

 • Zpracovávat odborné posudky, rešerše a expertizy.

 • Fotoarchiv města (fotky) rozšířit o fonoarchiv (zvukové nahrávky) a filmový archiv (filmy). Přehledně rozpracovat databázi těchto tří archivů, které by měli svého správce (pracovní úvazek, dále tuto pracovní pozici budu nazývat „správce“, je možné i jiné označení) zodpovědného za svědomité, soustavné a správné vkládání mat. a práci s těmito uloženými daty. Fotoarchiv by mohl být rozšířen o archivaci písemností (plány, zakládající listiny, dokumenty atd.).

 

VIZE

Zaměstnat jednu osobu, která by byla tímto pověřena. Nejlépe na celý pracovní úvazek.

 

 

3) populárně vědecká činnost

 

Náplň pořádání kulturních a vzdělávacích programů vyplývá se zaměření muzea. Muzejníci poskytují široké veřejnosti, studentům i odborníkům důležité podklady pro jejich různorodé badatelské dotazy. Na základě sesbíraných a shromážděných dokladů je možno vydávat periodika, psát populární články do tisku, odbornou i zábavnou literaturu, vytvářet audio a video nahrávky, filmy, dokumenty apod. Prohlubovat činnost se školami všech stupňů – od mateřské školy, přes základní školy až po vysoké. Zapojit širokou veřejnost, včetně seniorů do aktivit muzea. Pořádat různé besedy, semináře, školení apod. Překládat tištěné muzejní i populárně naučné materiály do cizích jazyků. Je potřeba zužitkovat i současnou popularitu online komunikace a být tak stále dostupný mladé generaci. Každodenní využívání smartphonů a rostoucí kvalita vestavěných fotoaparátů vede k růstu využívání těchto zařízení k dokumentování a sdílení zkušeností z muzeí. Podporovat a využívat současné i budoucí nové technologie pro propagaci muzejní činnosti a tím zvýšit obecně zájem o historii i v nejširší rovině.

 

Vize populárně vědecké činnosti:

 • Přednáškový sál s vhodným technickým zázemím pro pořádání různých akcí společenského a výchovně- vzdělávacího zaměření

 • Vytvořit pracovní úvazek pro muzejního pedagoga.

 • Popularizaci muzea na veřejnosti bude mít v pracovním úvazku tiskový mluvčí

 • Průvodce výstavami, který by ovládal několik světových jazyků.

 • Muzejní pedagog bude vytvářet výchovně-vzdělávací programy pro školy a širokou veřejnost, včetně speciálních akcí muzea.

 • Zprostředkovávat prodej tematických, upomínkových suvenýrů ve vztahu k Litovelsku

 • Vyrábět suvenýry a výrobky v muzejní řemeslné dílně a ty následně prodávat

 • Prodávat řemeslné výrobky místní provenience.

 • Vydávat tiskoviny, sborníky, publikace, audio a video nahrávky

 • Psát a vydávat historickou literaturu o Litovelsku

 • Organizovat festivaly a odborné výstavy

 • Neustále aktualizovat webové oficiální stránky muzea a sociálních sítí (Facebook apod).

 • Nabízet kvalitní vzdělávací programy a zajistit jejich každoroční aktualizaci.

 • Přivážet významné a také přitažlivé zahraniční výstavy do Litovelského muzea a tím zvýšit prestiž i počty zahraničních návštěvníků i cizinců u nás v muzeu.

 • Pořádat vzdělávací akce – besedy, semináře a konference.

 

 

 

4) prezentační činnost

 

Muzeum Litovel po několikaleté provozní pauze bylo znovu otevřeno pro veřejnost v r. 2004. Od té doby funguje nepřetržitě dodnes. Otevřeno pro veřejnost je celoročně od středy do neděle, od 9:00 do 16:00 (do 17:00 v době hlavní sezóny: červen-září).

 

PLÁNY DO BUDOUCNA - Muzeum Litovel má v současnosti tři stálé expozice.  Jejich počet i umístění v budově jsou dány stavební dispozicí budovy. V prvním poschodí se nachází dva výstavní sály a ve druhém poschodí (v podkroví) také dva výstavní sály. Menší sál prvního poschodí se používá na krátkodobé výstavy (v současnosti pět za rok) a také je zde umístěn prodejní pult (vstupenky, suvenýry) a příruční sklad. Ve velkém sále prvního patra je instalována dlouhodobá expozice řemesel. V podkrovních sálech se nachází stálé expozice gramofonů a Gustava Frištenského.

 

4.1) Litovelská řemesla první poloviny 20. století

Je naší první expozicí, na které je založena celá sbírkotvorná činnost muzea Litovel. Téměř všechny předměty nám věnovali obyvatelé Litovle a okolí jako stopy minulosti a hmotného odkazu našich předků (uchování těchto artefaktů je jeden z nejdůležitějších úkolů našeho muzea). Tato expozice má tradici a pravidelně o Velikonocích a Vánocích zde v expozicích se prezentuje řemeslná dovednost živými ukázkami řemesel a tradic, se kterými je naše město historicky spojeno.  Jednotlivé řemeslné kóje jsou postupně doplňovány o nové získané předměty, které se k danému tématu váží. Nyní se zde prezentuje 14 rozličných řemesel.

Tato expozice zde bude i nadále.

 

4.2) Od mechanického hracího strojku po moderní gramofon

Gramofony se v Litovli vyrábí od r. 1949 svým způsobem nepřetržitě do současnosti. Označení Tesla Litovel byl ve světě zvukové techniky pojem. Naše současná expozice obsahuje staré hrací strojky, fonografy a historické gramofony. Další část tvoří výrobky československého podniku Tesla Litovel doplněné o kontrolní pracoviště.  K vidění jsou i nové přístroje současné firmy SEV Litovel s.r.o.  Expozice je doplněna speciálně pro nás vyrobenou dotykovou obrazovkou s ukázkami (video a audio) starých hracích strojků, jež návštěvníkům přibližují jejich kouzlo. Promítáme na obrazovce dva filmy z r.1990.  Jeden zachycuje celou výrobu gramofonů v litovelské Tesle, druhý film je o výrobě gramofonových desek (Loděnice, okres Beroun).  Také zde na třech obrazovkách běží jako smyčka fotografie z výrobních provozů (tyto snímky jsme zakoupili za tímto účelem od p. M. Pinkavy).  Máme zde i ukázku výroby gramofonových desek – po současné moderní tvary včetně rozličných barev. Tato výstava poskytuje návštěvníkům ucelený přehled mechanického záznamu a reprodukce zvuku. Realizace této výstavy byla dosti finančně nákladná a složitá. Část exponátů je zapůjčena z Vlastivědného muzea Olomouc, každý rok vyjednáváme prodloužení zápůjčky na další rok (předběžná dohoda byla na 5 let, protože udržitelnost projektu půdní vestavby je pět roků). Nyní řešíme co dále. Snažíme se (vyjma vzácných historických exponátů, které nejsou už nikde k získání), aby výstava tvořená historickými hracími strojky (technické unikum) byla naše a vystavené předměty ve vlastnictví muzea Litovel. Proto bychom rádi příležitostně zakoupili strojky např. od prodejců starožitností na inzertních webech, a tak výstavu doplnili.

Vzhledem ke kvalitě této expozice (koncipovali jsme ji jako mírně nadčasovou) i množství předmětů, jež jsou v našem vlastnictví a historické pověsti města Litovle, jako socialistického města gramofonů doporučuji tuto expozici zde ještě několik let zachovat.

 

 

4.3) Gustav Frištenský

Osobnost tohoto světově proslulého sportovce, který proslavil nejen naše město, ale i celou Československou republiku, do Litovle neodmyslitelně patří. Je to osobnost, na kterou mohou být všichni litovelští občané náležitě pyšni. Expozice je toho důkazem. Stejně tak v této expozici se nachází řada zapůjčených předmětů je tedy snaha docílit toho, aby vystavené kusy byly ryze ve vlastnictví muzea a staly se trvalým dokladem zašlé slávy a doby minulé, trvalým zdrojem poučení. Vždyť kdo nezná minulost, nerozumí současnosti a nepochopí budoucnost. I zde jsem pro zachování této trvalé expozice.

 

SHRNUTÍ

Současné všechny tři stálé expozice byly původně konstruovány jako nadčasové, proto i nyní plně vyhovují náročným požadavkům návštěvníků. O naší kvalitě expozic svědčí fakt, že jsme v r. 2016 získali čestnou cenu Gloria Musaealis v Praze za expozice v půdní vestavbě.

 

Vize prezentační činnosti:

 • Vstup do muzea zatraktivnit trojrozměrnými předměty a interaktivními prvky.

 • Prohloubit spolupráci s kulturními a jinými institucemi Litovle.

 • Navázat spolupráci s významnými tuzemskými i zahraničními institucemi a tím posílit dobré jméno litovelského muzea v ČR i v zahraničí.

 • Vytvářet putovní výstavy a ty následně nabízet k prezentaci v jiných městech České republiky i v zahraničí.

 • Interní tvorba vlastních propagačních materiálů.

 • Využívat vlivu sociálních sítí na propagaci muzea.

 • Rozšířit otvírací dobu muzea na sedm dní v týdnu.

 

 

5) ostatní

 

 • Posílit roli litovelského muzea jako významné kulturní instituce města Litovel. Zapojit do činnosti muzea co největší počet občanů, příznivců muzea, laické i odborné veřejnosti. I těch, kteří nejsou členy stávající Muzejní společnosti Litovelska (kteří nyní velkou měrou dobrovolně pomáhají muzeu v jeho aktivitách).

 

 • Zvýšit úroveň marketingové a mediální komunikace, zviditelňovat činnost muzea

 

 •  Zachovat litovelské muzeum jako celek s ohledem na místní zaměření a rozšířit o další, pro město významné dějinné události prezentované moderní formou, včetně zajímavých sbírek a předmětů, jež jsou pro naši oblast dominantní, významné a zajímavé.

 

 •  Zbudovat další, nové pobočky litovelského muzea. Využít historické budovy ve městě a okolí, zrenovovat a opravit stávající či postavit nové.  Tímto se rozšíří výstavní prostory a nabídnou se a rozvinou nová témata, na která doposud nebyl dán výstavní prostor.

 

 • Podporovat dobrovolnickou činnost muzea.  Od r. 2005 se zhostila této aktivity „Muzejní společnost Litovelska“, která v r. 2020 má 100 členů.

 

 • Fotoarchiv, video a fonoarchiv muzea – viz.bod 2 této koncepce

 

 • Vytvořit novou, nebo alespoň zlepšit stávající finanční politiku muzea. Hlavním cílem je zlepšení ekonomické situace a stabilizace v rámci města. Využívat aktuální dotační výzvy, čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů, a z dalších zdrojů. Víme, že zajišťování různých finančních zdrojů je časově náročné a při současném personálním obsazení obtížně realizovatelné. Jednou z možností je i následující vize změny statutu litovelského muzea z organizační složky města na příspěvkovou organizaci.

 

 

Vize plánu investičních akcí

 • Zbudovat nové parkoviště pro návštěvníky muzea, včetně příjezdové komunikace

 • Pro cyklisty vytvořit bezpečné zázemí pro uzamčení kol a boxy pro uložení cyklistických potřeb.

 • Vybudovat muzejní šatny pro odložení oděvů i věcí návštěvníků.

 • Instalovat nové osvětlení výstavních ploch v 1. poschodí budovy muzea.

 • Upravit osvětlení expozice v druhém poschodí budovy muzea.

 • Nahradit nevyhovující systém větrání v 2. poschodí budovy muzea klimatizací, která by udržela v létě i v zimě optimální teplotu ve výstavních prostorách a vytvořila příznivé klima pro návštěvníky.

 • Vyměnit stará, dřevěná, netěsnící okna v celé budově muzea za nová.

 • Zbudovat výtah uvnitř nebo zvnějšku budovy muzea, a tím zpřístupnit výstavní prostory handicapovaným návštěvníkům.

 • Rozšířit výstavní plochy muzea formou výstavby nové budovy řešené jako přístavba k současné budově, nebo jako úplně nová budova (tím se nabídne realizace více témat výstav či samostatných části tematických celků ke vzhlédnutí veřejnosti).

 • Výstavba nebo renovace nových prostor s cílem vybudování nových interaktivních prostor pro veřejnost (současný trend umožňuje vnímat expozice všemi smysly, včetně zábavné formy – a díky technickému pokroku jsou neustálé novinky, které je možno do expozic zapracovávat).

 • Zbudovat muzejní kavárnu či restauraci určenou pro občerstvení návštěvníků.

 • Vybudovat park muzejního poznání pro volnočasové aktivity.

 • Zbudovat úplně nový depozitář nebo renovovat vhodný nebytový prostor pro nové uložení získaných předmětů do sbírek.

 • Vybudovat nové muzejní zázemí pro rozvoj odborné činnosti, včetně nových laboratoří (pro bádání a ošetření sbírkových předmětů).

 

Cílem předložené koncepce je vytvořit z litovelského muzea moderní fungující instituci se silným a kvalitním odborným a ekonomicko-provozním zázemím. Současnost nabízí velké a různorodé možnosti realizace. Tím bude i dynamická instituce, jež bude pružně reagovat na rychle se měnící možnosti činností. Muzeum by se tedy díky uvedeným aktivitám ještě více přiblížilo veřejnosti a stalo se ještě vyhledávanější institucí pro domácí i vzdálenější návštěvníky. Uvedené vize jsou pružným a vzrůstajícím faktorem rozvoje celé instituce a směrem dalšího možného rozvoje muzea Litovel. Muzeum směřuje k novým možnostem, ideálům, plánům, projektům, která jsou v kontextu proměn muzea, i celého čs. muzejnictví. A samozřejmě i potřeb kulturního rozvoje našeho města a celé naší společnosti. Ze současného malého městského muzea se tak může stát velká, prosperující instituce.

 

Mgr. Zdenka Frištenská

vedoucí Muzea Litovel


litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace