>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

ikona souboruZpráva o činnosti Muzejní společnosti Litovelska v roce 2016

Zpráva o činnosti Muzejní společnosti Litovelska v roce 2016

Rok se s rokem sešel a my se opět scházíme, abychom se zde, v místě sídla našeho spolku, ohlédli za uplynulým rokem 2016.

Jak už to bývá, měsíc leden byl zasvěcen především administrativní práci spojené s uzávěrkou roku a přípravou plánu na celý rok 2016 včetně výroční schůze – Shromáždění členů MSL.

První velkou událostí roku 2016 bylo slavnostní otevření dvou nových stálých expozic v podkroví Muzea Litovel, které se uskutečnilo ve středu 13. ledna 2016 za přítomnosti pozvaných hostů a médií. Bylo to završení přípravné fáze, na které se podíleli také členové Muzejní společnosti Litovelska pánové Jiří Grézl, Miroslav Pinkava a ing. Miloslav Tomášek. Za jejich pomoc i cenné rady jim tímto ještě jednou děkuji.

V úterý 26. ledna 2016 jsme se sešli ve výstavních prostorech litovelského muzea. Oproti roku 2015 jsme změnili pořadí a nejprve se uskutečnila samotná výroční schůze. Přítomno bylo 45 řádných a 1 čestný člen. Po přestávce, kterou jsme většinou využili k občerstvení, se uskutečnila prohlídka dvou nových stálých expozic – Gustav Frištenský a Od mechanického hracího strojku k modernímu gramofonu a krátkodobé výstavy Náklo, obec mikroregionu Litovelsko. Činnost jsme si připomněli již tradičně promítáním fotografií z akcí v roce 2015, byla podána a vzata na vědomí zpráva revizní komise a schváleny zpráva o hospodaření za rok 2015, plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2016.

Na čtvrtek 4. února 2016 jsme si do tradiční přednáškové místnosti Muzea Litovel (do stálé expozice řemesel) pozvali prof. PhDr. Martina Wihodu, Ph.D., historika z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Přednášku s názvem „Počátky městských obcí na Moravě se zřetelem na město Litovel“ si přišlo vyslechnout 55 zájemců, z toho 35 členů MSL. Sál byl zaplněn do posledního místa, posluchači se dozvěděli mnoho nových informací z nejstarších dějin města.

Jako další akci jsme inzerovali cyklistický výlet za poznáním obce Nákla včetně místních částí Mezic a Lhoty nad Moravou jako doprovodný program k právě končící výstavě. V sobotu 9. dubna 2016 se ve stanovený čas dostavili 3 cyklisté. Dle jejich slov by je mrzelo, kdyby se cyklovýlet konal i v nepřízni počasí a oni seděli doma. Na místě bylo dohodnuto, že se akce s obdobným programem uskuteční v letním termínu.

V neděli 8. května 2016 se konalo již čtvrté Vítání ptačího zpěvu v Litovelském Pomoraví. Akce se zúčastnilo 21 osob, z toho 5 členů MSL. Tentokrát se nekroužkovalo, ale absolvovali jsme vycházku na přírodní památku Hvězda, přes louku na Vrapač a zpět kolem splavu zpět do města. Jan Vidlař, ornitolog, který akci vedl, prozrazoval účastníkům základní informace i zajímavosti o ptácích, které jsme na cestě identifikovali.

Tradiční květnovou vycházku po litovelském hřbitově si připravila opět paní Marie Hrubá. Akce v sobotu 14. května 2016 se zúčastnilo 31 osob, z toho 14 z řad MSL. Povídali jsme si o smutečních oznámeních z hlediska vývoje textu, písma, uspořádání informací a následovala komentovaná prohlídka sekce W, kde jsme společně vzpomínali na osudy zde pochovaných občanů.

O týden později v sobotu 21. května 2017 se uskutečnil autobusový zájezd s názvem „Muzea Mohelnicka“. Navštívili jsme blízká muzea, která jsou většinou otevřena příležitostně nebo na objednávku - Venkovské minimuzeum v Klopině, Minimuzeum – síň selských tradic v Polici u Úsova, Úsovské muzeum a muzeum „Hřebečský grunt“ ve Studené Loučce. Většinou šlo o místa vzniklá před několika lety, která jsou sice malá rozlohou, avšak starají se o ně lidé s velkým srdcem i zaujetím. Akce se účastnilo 19 osob, z toho 14 členů MSL.

Kdo absolvoval i zájezd do Vlastivědného muzea v Šumperku a Muzea silnic ve Vikýřovicích, který se konal v sobotu 18. června 2016, mohl porovnávat s květnovým zájezdem. Obě muzea zřizovaná Olomouckým krajem navštívila 11členná skupinka, z toho 10 členů MSL. Drobné komplikace s malým autobusem nahradili velké zážitky ze stálých expozic i aktuálních výstav v obou cílech zájezdu. V Šumperku to byla návštěva stálé expozice Příroda a dějiny severozápadní Moravy, kdy k nám do sluchátek promlouvala tehdejší majitelka objektu muzea Paulína Chiari. Ve Vikýřovicích jsme objevili i litovelské stopy: ve stálé expozici Via est vita na fotografii litovelského cestmistra Hubáčka, v expozici Z historie a současnosti našich silničních mostů jsme zkontrolovali model mostu zapůjčený z Muzea Litovel a několik fotografií litovelských mostů.

V sobotu 9. července 2016 se s původním programem uskutečnil cyklovýlet do obce Náklo. Od muzea ve stanovený čas vyrazilo 15 cyklistů, dalších 5 se připojilo na trase a 3 účastnice popojížděli autem. Zastavili jsme se v Mezicích u kapličky a na nákelském hřbitově, kde tuto část vedla Mgr. Hana Ošťádalová. V barokní faře, která prochází postupnou rekonstrukcí i v kostele sv. Jiří promluvil pan farář Ondřej Jirout. Poslední zastavení se uskutečnilo u historické dřevěné zvoničky ve Lhotě nad Moravou, která nemá na Olomoucku obdoby. Někteří zájemci se šli ještě podívat k rodnému domku Jana Opletala a podle uvážení zamířili zpět.

V neděli 18. září 2016 se celkem 29 cyklistů a 1 pes vydalo pod vedením  Ing. Lenky Křesadlové, Ph. D. a ing. Radovana Urválka do jižní části Novozámeckého areálu. Úvodní výklad i se zapracováním nových poznatků z právě skončené konference ke 200. Výročí úmrtí Josefa Hardtmutha účastníci vyslechli před vstupem do kostela sv. Marka. Větší zastávky se uskutečnily u monumentálního obelisku – Komínu, dále u řimických vyvěraček a spadených částí sloupů Rytířské síně. Prošli jsme jeskyní Podkova, pod Čertovým mostem, a nakonec jsme sešli ze značené turistické cesty a objevovali jsme místa, kudy v 19. století procházelo panstvo, původní lichtenštejnské cesty, mostky i výhledy. Na zachování nádherného krajinného areálu si účastníci připili sektem u pozůstatků Rytířské síně.

Paní Marie Hrubá si na podzim mohla trochu oddechnout, v pořadí osmou vycházku po litovelských hřbitovech si připravili pánové Vlastimil Nedoma a ing. Radovan Urválek, kteří zvali členy MSL i příznivce regionální historie do Chudobína. Komentovaná vycházka po chudobínském hřbitově se konala v neděli 16. října 2016. V obci tří kostelů sloužil hřbitov nejen místním občanům, ale také pro občany Nové Vsi, Nasobůrek, Vísky, Haňovic a Sobáčova. V minulosti byli občané obce pochováváni v Cholině a pak na několika místech v Chudobíně – katolickém kostele, na stávajícím hřbitově, rodina Fries-Tersch v rodinné hrobce u zámku. Mnoho občanů má své ostatky uloženy v kolumbáriích sboru Československé církve husitské a pravoslavném chrámu. Celou vycházku jsme zakončili u hrobu Josefa Žídka, nejvýraznější osobnosti Chudobína. Akce se účastnilo 24 osob, z toho 12 členů MSL. S využitím řečnického systému si účastníci pochvalovali, že dobře slyší.

PhDr. Martin Novotný, Ph.D. z Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici nás v úterý 8. listopadu 2016 přišel do výstavních prostor Muzea Litovel poučit o tématu hanácký hliněný dům a to v evropských souvislostech. Na závěr nás pozval na své pracoviště do strážnického skanzenu, kde pořádají workshopy a mají zde stálou expozici „Hliněné stavitelství na Moravě“. Akci si nenechalo ujít 27 zájemců, z toho 18 členů MSL.

V předvečer Dne válečných veteránů 10. listopadu 2016 členové Výboru MSL paní Marie Hrubá a Mgr. Robert Najman a spolu s nimi Mgr. Helena Kaštilová a Josef Hetcl uctili zapálením svíček a položením umělého květu vlčího máku památku padlých nejen v Litovli, ale navštívili místní části. Všude zdokumentovali stav pomníků, památníků a pamětních desek. Zprávu o této cestě jsme podali v Litovelských novinách, fotoreportáž byla na webu Města Litovle. Velkou radost nám udělalo setkání v unčovické sokolovně, kam přišli bývalý i současný předseda osadního výboru a také paní Karla, která u pamětní desky vzpomínala na svého dědečka Karla Coufala, který padl v 1. světové válce u Poličné. Další zajímavé informace jsme si zaznamenali při rozhovoru s hasiči u pomníčku ve Třech Dvorech.

Konec roku byl již podvanácté ve znamení akce Oživlá řemesla v litovelském muzeu. Na druhý svátek vánoční, 26. prosince 2016, bylo zase vše připraveno. Celé odpoledne hrála hanácká mozeka Litovel hanácké písničky a hanácké koledy. Sváteční atmosféru dokreslilo stylové osvětlení petrolejovými lampami a svíčkami. Letos se akce účastnilo celkem 348 osob, z toho 225 platících návštěvníků. Výhodné bylo i spojení se svátečními prohlídkami radniční věže. Mnozí návštěvníci obě akce spojili. Na přípravě a organizačním zajištění se podílely také Muzeum Litovel a Historický spolek Kirri. Některé činnosti jsou tradiční a nedovedeme si bez nich Oživlá řemesla představit (košíkářství, písmomalířství, pečetění, lití olova, keramika), jiné činnosti se vrací po dvou a více letech, např. kloboučnictví. Zajistili jsme i úplně nové činnosti – ing. Zbyněk Žůrek se svou ženou návštěvníkům představili „hanácké marcepán“, takový jaký dělala paní Božena Langová z Příkaz a poprvé jsme v muzeu uvítali provazníka. Pořadatelé po celé sváteční odpoledne nabízeli speciality domácí zabíjačky, čaj či svařené víno. Na tuto akci jsme nezískali výraznější dotaci, přesto díky dobrovolné práci našich členů a příznivců, kteří pomohli při jejím průběhu, můžeme říci, že jsme znovu udrželi nastavenou laťku. Už teď organizátoři přemýšlejí nad tím, jak zajistí a čím zpestří XIII. ročník.

V roce 2016 nás v činnosti opět finančně podpořilo Město Litovel. Stejně jako v minulých letech jsme získali 15.000 Kč a celou částku jsme řádně vyúčtovali. Činnosti během roku zajišťoval sedmičlenný Výbor MSL a 3 členové Revizní komise. Sešli se celkem desetkrát, zpravidla první úterý v měsíci, vyjma července a srpna. Personálně se na první pohled nezměnilo nic, ale v rámci zápisu do spolkového rejstříku proběhly ve Výboru MSL nové volby předsedy a dosavadní předseda byl všemi přítomnými zvolen za předsedu MSL na dalších 5 let. Definitivně skončila éra občanského sdružení a od 14. prosince 2016 usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci jsme zapsaný spolek a účinnosti tak nabyly stanovy, které schválilo Shromáždění členů MSL v lednu 2015. Kromě zajištění uvedených akcí se jeho členové vzdělávali. Šlo o oblast ekonomickou – způsoby účtování a daně nestátních neziskových organizací a oblast společenskovědní – konference v Lednici. Je potřeba znovu ocenit dobrovolnou práci členů Výboru MSL a Revizní komise při dnech, kdy se očekává v Muzeu Litovel zvýšená návštěvnost – zahájení turistické sezony, velké městské a pivovarské slavnosti apod. Všem patří velký dík. Celý rok Výbor MSL koketoval s myšlenkou tvorby a umístění informativních cedulí o místních osobnostech k cedulím, které po nich pojmenovávají ulice. Jde celkem o 6 litovelských ulic nesoucí jména Gustava Frištenského, Jana Opletala, Karla Sedláka, Jana Smyčky, Vácslava Sochy a Josefa Šmakala. V roce 2016 nedošlo k uskutečnění tohoto záměru.

Členská základna v roce 2016 byla poměrně stabilní. V roce 2016 jsme získali 1 nového člena a ke konci roku 2016 MSL čítala 85 řádných a 2 čestné členy. Nejstarší člence je 95 let a řadí se mezi 12 osob nad 80 let, které v našem spolku nemají povinnost platit členské příspěvky. Benjamínkem mezi členy MSL je 17letý student, který patří mezi 3 vrstevníky, co platí členský příspěvek v poloviční výši. Vinou úmrtí jsme přišli o 2 členy - v úterý 16. února 2016 zemřel pan Oldřich Zajíček a v pondělí 19. září 2016 nás po dlouhé nemoci opustila paní Marie Šiková. Ta vytvářela výborné zázemí svému muži Lubomíru Šikovi, znalci místní historie, kronikáři města a zároveň čestnému členu MSL. Přítomní si v místě posledního rozloučení připomněli slovy manžela, jak nelehký život prožila. Čest jejich památce.

A abychom nekončili smutně, zastavím se u svého loňského vyjádření, kdy jsem vyslovil přání vydat do konce roku 2016 další z ročenek MSL. Nepodařilo se, ale slibuji, že se v letošním roce polepším. Všem, kteří mají se mnou trpělivost, děkuji. Uvítáme také vaše nápady a podněty ke zpestření a rozšíření činnosti MSL. Činnost MSL bude v budoucnu taková, jakou si ji její aktivní členové budou vytvářet.  

Zapsal:

Mgr. Robert Najman

Předseda Muzejní společnosti Litovelska, z. s.

5. února 2017 

litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace