>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

Zpráva o činnosti Muzejní společnosti Litovelska v roce 2015

Je již tradicí scházet se na přelomu ledna a února v litovelském muzeu s cílem zhodnotit uplynulý rok. Ohlédněme se tedy, co všechno jsme v roce 2015 společně připravili a prožili. Pochvalu za aktivitu zaslouží mnoho našich členů.

První dva týdny roku 2015 byly věnovány především administrativní práci spojené s uzávěrkou roku a přípravou plánu na celý rok 2015 včetně výroční schůze – Shromáždění členů MSL. Další činností v lednu byl tisk publikace Ročenka MSL 2012 – 14, vyšla nákladem 150 ks a byla k dispozici jako horká novinka na Shromáždění členů MSL 2015.

V úterý 27. ledna 2015 jsme se sešli zde, ve výstavních prostorech litovelského muzea. Mgr. Ivana Kubíčková, archivářka Státního okresního archivu Olomouc, promluvila o zpracování archivních fondů z Litovelska a pozvala nás na exkurzi do místa svého zaměstnání - Státního okresního archivu v Olomouci. Po přestávce, kterou jsme většinou využili k občerstvení, se uskutečnilo Shromáždění členů MSL. Prodávala se nová ročenka. Přítomno bylo 47 členů MSL a 1 host. Činnost jsme si připomněli promítáním fotografií z akcí v roce 2014, byla podána zpráva o hospodaření, zpráva revizní komise a schválen plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2015. Schválili jsme si upravené stanovy, název Muzejní společnost Litovelska, z. s. a termín zaplacení členských příspěvků u stávajících členů do konce března příslušného roku.

V pondělí 16. a v úterý 19. února 2015 jsme v počtu 15, resp. 8 členů MSL navštívili Státní okresní archiv v Olomouci, kde jsme v přednáškovém sále vyslechli poutavý výklad PhDr. Miroslava Koudely, prohlédli jsme si důležité prameny k dějinám Litovle. Za zmínku stojí nejstarší listiny, kroniky, místní noviny či litovelský Codex gigas neboli velmi objemná pozemková kniha. Navštívili jsme také tamní badatelnu, moderní depozitáře i pracovnu archiváře. V budově sídlí i olomoucká pobočka Zemského archivu Opava, jejichž restaurátorské pracoviště a litovelské fondy stojí určitě také za návštěvu.

V sobotu 28. února a v sobotu 14. března 2015 jsme v odpoledních hodinách od 13 do 16 hodin připravili komentované prohlídky aktuální muzejní výstavy Kouzlo papírových modelů hradů a zámků s ing. Jiřím Stružem, který modely zapůjčil. Obě odpoledne jsme zaznamenali zvýšený zájem veřejnosti i členů o tuto výstavu. Návštěvníci pokládali i zajímavé praktické dotazy, vystřihovali a slepovali jednodušší modely.

Ve čtvrtek 19. března 2015 jsme se v počtu 12 osob (z toho 8 členů MSL) zúčastnili přednášky Hudební život na Litovelsku Mgr. Hany Kaštanové, Ph.D., pedagožky ze ZUŠ Litovel. V přehledu jsme se seznámili s osobnostmi a událostmi hudebního života v Litovli, několik zajímavostí zaznělo i o osobnostech spjatých s okolními místy. Slyšeli jsme i hudební ukázky a naznačili možná témata příštích pohledů do hudební historie regionu.

V úterý 14. dubna 2015 jsme do Litovle pozvali archeology z Národního památkového ústavu, ú. o. p. v Olomouci Karla Faltýnka a Bc. Tomáše Zlámala. V Malém sále Záložny se uskutečnila přednáška Archeologické objevy při rekonstrukci náměstí Přemysla Otakara v kontextu historie města Litovle. Zájem o nejstarší historii města byl značný, veřejnosti byla představena terénní, badatelská, dokumentační i rekonstrukční práce archeologů na příkladu litovelských výzkumů.

Ve středu 29. dubna 2015 dopoledne jsme pro veřejnost a cca 50 žáků ZŠ Jungmannova zajistili mladé ornitology Kateřinu Ševčíkovou a Jana Vidlaře. V rámci celostátní akce Vítání ptačího zpěvu v CHKO Litovelské Pomoraví bylo pozorováno 22 druhů ptáků, z nichž 15 bylo okroužkováno.

V rámci spolupráce v dubnu Muzejní společnost Litovelska darovala Seniorklubu Litovel již nepoužívaný notebook a v květnu Spolku Gustava Frištenského pásmo, posilovací míče a cedule pro soutěžící družstva, které byly dosud v majetku MSL.

Na začátku května 2015 jsme si připomínali 70 let od konce 2. světové války, náš čestný člen pan Lubomír Šik podal svědectví o tom, jak toto období prožíval do místního i regionálního tisku.

Tradiční květnovou vycházku po litovelském hřbitově si připravila paní Marie Hrubá. Předseda MSL krátce vzpomněl na zásluhy MUDr. Jana Smyčky a položil u příležitosti 160. výročí narození kytici na jeho hrob. Akce v sobotu 23. května 2015 se zúčastnilo 25 osob, z toho 10 členů MSL. Povídali jsme si o hřbitovní zeleni a prošli jsme kolem kolumbária  a Sochovy hrobky, kde jsme zavzpomínali na ty, kteří už mezi námi nejsou.

V sobotu 30. května 2015 jsme uspořádali autobusový zájezd do Uherského Hradiště, kde nás provázela PhDr. Blanka Rašticová, historička Slováckého muzea a místopředsedkyně Muzejního spolku UH. Program byl bohatý, o postřehy a inspiraci z Uherského Hradiště jsme se podělili i se čtenáři Litovelských novin. Akce se účastnilo 28 osob, z toho 20 členů MSL.

V rámci celoměstské akce Hanácké Benátky konané v sobotu 13. června 2015 vypomohly pracovníkům muzea paní Alena Skálová a paní Jarmila Šalšová, členky Výboru MSL. Za to zaslouží pochvalu.

Do pololetí jsme ještě stihli navštívit loštická muzea. Výlet do Loštic v sobotu 27. června 2015 si nenechalo ujít 18 zájemců, z toho 14 členů MSL. V Muzeu olomouckých tvarůžků nás přivítal pan vedoucí PhDr. Pavel Pospěch a sdělil nám, že je to rok, kdy je muzeum otevřeno v této nové podobě. Prohlídka končila v obchodě s tvarůžky, kde si každý mohl vybrat podle chuti. Větší část výpravy se zastavila také v Památníku Adolfa Kašpara, kde nás provázela paní Lenka Heinrichová. Stálá expozice o Adolfu Kašparovi a jeho díle i aktuální výstavy se líbily.

V červenci ani v srpnu jsme nepořádali žádnou akci. Do Muzea Litovel nastoupila od 1. července 2015 nová pracovnice Mgr. Hana Ošťádalová z Mezic, která se záhy stala novou členkou MSL.

Celý rok 2015 se nesl ve znamení stavebních úprav v podkroví muzea i v tzv. Smyčkově domě na ulici 1. máje 800. Tam byl také dokončen nový depozitář muzea. V rámci Dnů evropského dědictví jste si v sobotu 5. září 2015 mohli vyzkoušet doprovodný program k výstavě Stopa – vyřeš zločin v prostoru před muzeem a navštívit nově opravený depozitář s komentářem vedoucí muzea a místopředsedkyně MSL Mgr. Zdeňky Frištenské. Ve sklepě pod budovou „osmistovky“ jste mj. mohli narazit na nově nastoupivšího muzejního kolegu Mgr. Václava Nováka.

V úterý 22. září 2015 se ve výstavním sále Muzea Litovel sešlo 26 zájemců, z toho 17 členů MSL, aby se účastnilo besedy nad knihou Názvy litovelských ulic v minulosti a dnes s autorkou Mgr. Ivanou Kubíčkovou. Besedu vedla Mgr. Helena Kaštilová, redaktorka Litovelských novin. V úvodní části posluchači vyslechli zajímavé informace o knize od úvodní myšlenky až po promítání vybraných dosud nepublikovaných fotografií ulic a městských zákoutí. Po přestávce se besedovalo o způsobech, jak v dnešní době vydat knihu. Následoval křest a proběhlo vyhodnocení kvízu týkajícího se znalostí o litovelských ulicích. Zájemci využili příležitosti, knihu si koupili a nechali autorkou podepsat.  

Paní Marie Hrubá si připravila již šestou vycházku po litovelském hřbitově také na podzimní termín. V sobotu 17. října 2015 jsme začínali v obřadní síni povídáním o barvách a symbolech. S využitím řečnického systému si účastníci následné vycházky - 29 osob (z toho 13 členů MSL) pochvalovali, že dobře slyší.

Během jarních měsíců se díky iniciativě členky Výboru MSL paní Jarmile Šalšové podařil opravit pomník obětem 2. světové války ve Třech Dvorech a dnes tam opět jsou obě fotografie. Děkujeme.

S tím také částečně souvisí aktivita v předvečer Dne válečných veteránů 10. listopadu 2015 členové Výboru MSL paní Marie Hrubá, Mgr. Robert Najman a Ing. Radovan Urválek uctili zapálením svíček a položením umělého květu vlčího máku památku padlých nejen v Litovli, ale navštívili všech 11 místních částí. Všude zdokumentovali stav pomníků, památníků a pamětních desek. Zprávu o této cestě jsme podali v Litovelských novinách, fotoreportáž byla na webu Města Litovle. V souvislosti s touto cestou vzešlo několik otázek – v obcích Březové, Chořelice a Rozvadovice samostatnou pamětní desku ani pomník padlých nemají. Účastníci této cesty si dali za cíl, že se pokusí získat informace a jménem MSL iniciovat vznik takového místa v roce 2016. Hned jsme rozhodili sítě, zapátrali v muzejní knihovně i v terénu a první výsledky se dostavily. Blíže Vás budeme informovat prostřednictvím Litovelských novin.

V adventním čase, kdy má člověk ubrat nohu z plynu, jsme v podkroví muzea instalovali dvě nové stálé expozice, jejichž realizaci předcházela několikaměsíční příprava. První z nich Od mechanického hracího strojku k modernímu gramofonu, na jejíž podobě se výrazně podíleli i členové MSL pánové Jiří Grézl, Miroslav Pinkava a ing. Miloslav Tomášek, byla dokončena až v prvním lednovém týdnu roku 2016. Její podobu měl na starost Mgr. Robert Najman. Druhá s názvem Gustav Frištenský je dítětem Mgr. Zdeňky Frištenské. Obě expozice byly slavnostně otevřeny 13. ledna 2016 a vy si je budete moci po přestávce prohlédnout s oběma kurátory.

Konec roku byl již pojedenácté ve znamení akce Oživlá řemesla v litovelském muzeu. Na druhý svátek vánoční, v sobotu 26. prosince 2015, bylo zase vše připraveno. Celkem 36 účinkujících a pořadatelů, 58 dětí do 6 let a opět byl překonán rekord v návštěvnosti na akci – dohromady 306 prodaných vstupenek, celkem tedy rovných 400 osob, kteří trávili na Štěpána odpoledne v muzeu. Na přípravě a organizačním zajištění se podílely také Muzeum Litovel a Kirri o. s. Některé činnosti jsou tradiční a nedovedeme si bez nich Oživlá řemesla představit (obuvnictví, košíkářství, keramika), jiné činnosti se vrací po dvou a více letech, např. vázání knih, kloboučnictví. Zajistili jsme i úplně nové činnosti – Marie Mazáková předvedla hanáckou výšivku, manželé Pavlatovi se zabývali rytím skla. Stálici za stolkem, kde se už léta lije olovo, nemocného Karla Kabelíka důstojně nahradil nový zaměstnanec Muzea Litovel Mgr. Václav Novák. V přízemí byla papírová dílna, kde mimo různých činností s papírem – lepení papírových modelů, písmomalířství, pečetění apod. byla i výstava papírových modelů ptáků pana Rudolfa Dosoudila. Zajištěno bylo občerstvení, k poslechu hrála Hanácká mozeka Litovel nejen hanácké lidové písně, ale také hanácké koledy. Na akci jsme nezískali výraznější dotaci. Díky všem, kteří akci připravili a kteří dobrovolně pomohli při jejím průběhu, můžeme říci, že jsme znovu obstáli. Už teď organizátoři promýšlejí a připravují letošní XII. ročník.

V roce 2015 nás v činnosti opět finančně podpořilo Město Litovel. Stejně jako v minulých letech jsme získali 15.000 Kč a celou částku jsme řádně vyúčtovali. Akce připravoval devítičlenný tým lidí (7 členů Výboru a 2 členové Revizní komise). Sešel se celkem desetkrát, zpravidla první úterý v měsíci. V únoru 2015 převzala funkci hospodářky MSL Pavlína Kosová od paní Jarmily Šalšové, která bude nadále působit jako členka Výboru. Kromě zajištění uvedených akcí se jeho členové účastnili několika seminářů a vzdělávali se. Šlo o oblast transformace občanských sdružení na spolky, řídící dokumenty a vnitřní směrnice spolků apod. Je potřeba ocenit dobrovolnou práci členů Výboru MSL – pomoc pracovníkům muzea při dnech, kdy se očekává zvýšená návštěvnost – zahájení turistické sezony, velké městské a pivovarské slavnosti apod. Všem patří velký dík.

Počet členů dlouhá léta rostl, rok 2015 můžeme nazvat rokem stagnace a stabilizace členské základny. Z 83 řádných členů z roku 2014 a 3 čestných členů máme k 31. prosinci 2015 86 řádných členů a 2 členy čestné. Dne 14. srpna 2015 zemřel náš čestný člen MVDr. Vojtěch Grézl, dlouholetý starosta Města Litovle. Čest jeho památce.

Abychom nekončili smutně, zastavme se u publikační činnosti. MSL finančně podpořila vydání publikace členky MSL Mgr. Ivany Kubíčkové věnované litovelským ulicím, vydala práci Zajímavosti z Litovelska. Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2012 - 14, ale hlavně jsme začali sbírat příspěvky do další Ročenky, kterou bychom chtěli vydat do konce roku 2016. Máte-li nějaký zajímavý nápad či již připravený článek o historii či současnosti regionu, kontaktujte nás.

Zapsal:

Mgr. Robert Najman

Předseda Muzejní společnost Litovelska

26. ledna 2016 

litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace