>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

Zpráva o činnosti Muzejní společnosti Litovelska v roce 2014

Tak jako každý rok si připomeneme, co všechno jsme v roce 2014 společně připravili a prožili. Pochvalu za aktivitu zaslouží mnoho našich členů. I díky nim jsme se mohli účastnit např. křtu jejich publikací.

První dva týdny roku 2014 byly věnovány především administrativní práci spojené s uzávěrkou roku a přípravou plánu na celý rok 2014 včetně výroční schůze – Shromáždění členů MSL.

V úterý 28. ledna 2014 jsme se sešli zde, ve výstavních prostorech litovelského muzea. Pan Milan Jahoda ze Střeně nás prezentací seznámil s historií a současností obce a prošli jsme si i aktuální muzejní výstavu věnovanou obci Střeň. Po přestávce, kterou jsme většinou využili k občerstvení, se uskutečnilo Shromáždění členů MSL. Představeny byly knižní novinky našich členů – třísvazková Litovel ve 20. století pana Lubomíra Šika a Bouzovsko a okolí za II. světové války Jiřího Ženožičky. Obě publikace si členové mohli objednat a zakoupit v muzeu. Místostarosta Petr Šrůtek přislíbil finanční podporu Města Litovel i v roce 2014. Přítomno bylo 41 členů MSL a 1 host. Činnost jsme si připomněli promítáním fotografií z činnosti v roce 2013, byla podána zpráva o hospodaření a schválen plán na rok 2014.

Na úterý 18. února 2014 jsme si do výstavního sálu muzea pozvali archeoložku Mgr. Pavlínu Kalábkovou, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci, aby prezentovala archeologické poznatky z dob nejstaršího osídlení Litovle a okolí. Celkem 38 návštěvníků, z toho 23 členů MSL a 15 hostů svědčí o zájmu o naši prehistorii.

V sobotu 22. března 2014 jsme se vydali do Vlastivědného muzea v Olomouci na prohlídku nové stálé expozice národopisu s její autorkou Mgr. Veronikou Hrbáčkovou. Následovala volná prohlídka dalších stálých expozic i aktuálních výstav. Odpoledne v olomouckém muzeu s výše uvedeným programem absolvovalo 19 osob, z toho 13 členů a 6 nečlenů.

Hned vzápětí ve čtvrtek 27. března 2014 jsme prožili hudební večer s etnomuzikologem prof. PhDr. Pavlem Klapilem, CSc. na téma Lidová píseň na Litovelsku a severní Hané. Hudba ve výstavních prostorech muzea zněla z keyboardu i z CD přehrávače. Dorazili také folkloristi z Hané a přítomno bylo celkem 50 osob, z toho 16 členů MSL. Přednáška byla pojata hodně zeširoka, a tak jsme se ke konkrétním regionálním věcem ani ve vymezeném čase nedostali.

V březnu jsme si zřídili internetové bankovnictví.

V sobotu 19. dubna 2014 se ve sportovní hale ZŠ Vítězná sešlo 12 čtyřčlenných družstev. Již posedmé se zde uskutečnila akce na počest Gustava Frištenského s názvem Silácká Litovel, kterou MSL podpořila. Byly zajištěny novinky v programu. Na akci se podílelo organizačně několik desítek dobrovolníků i z MSL a výborné výkony sportovců si nenechalo ujít 150 platících diváků. Výbor MSL doporučil hlavní organizátorce Mgr. Frištenské celou akci organizovat v dalších letech pod hlavičkou Společnosti Gustava Frištenského.

Na základě objednávek bylo vytištěno celkem 65 výtisků publikace Litovel ve 20. století. Dále bylo objednáno a zhotoveno 60 ks pouzder na tuto knihu. Vše bylo vyřízeno a předáno objednatelům do konce června 2014.

V sobotu 3. května 2014 jsme v malém počtu 7 osob, z toho 5 členů MSL, vyrazili na ranní vycházku s názvem Vítání ptačího zpěvu v CHKO Litovelské Pomoraví, kterou vedl mladý ornitolog Jan Vidlař. Setkali jsme se s 44 druhy ptáků, ale počasí tentokrát akci příliš nepřálo.

Dokumentační projekt litovelského hřbitova, který garantuje členka Výboru MSL paní Marie Hrubá, se opět prezentoval veřejnosti. V sobotu 17. května 2014 se 36 osob, z toho 22 členů MSL sešlo v obřadní síni litovelského hřbitova, aby si vyslechlo příspěvek o kamenické práci a jednotlivých kamenících. Paní Hrubá následně pozvala přítomné ke krátké procházce kolem hřbitovní zdi, ale nepřízeň počasí vycházku po chvilce ukončila s tím, že zde bude pokračováno na podzim.

Na konec května jsme pro velký zájem připravili hned 2 autobusové zájezdy s názvem Za poznáním Konicka se stejným programem. Navštívili jsme Větrný mlýn v Hačkách, prohlédli jsme si zámek v Konici s expozicí řemesel a sekyr, po obědě jsme si prošli město a zamířili na větrný mlýn do Přemyslovic a meteorologickou stanici v Luké. V sobotu 24. května jelo 48 osob, z toho 19 členů MSL, o týden později v sobotu 31. května se účastnilo 35 osob, z toho 18 členů MSL.

V sobotu 14. června 2014 se konala celoměstská slavnost Hanácké Benátky. V rámci 100. výročí místní železniční trati byla v muzeu aktuální výstava, kterou mj. navštívil i hejtman Olomouckého kraje ing. Jiří Rozbořil. Od 14 hodin ve větší výstavní místnosti probíhal křest publikace Vodní dílo Nečíz v Litovli autorek Mgr. Lucie Augustinkové, Ph.D. a ing. arch. Hany Paclové, Ph.D. za přítomnosti starosty města Litovle ing. Zdeňka Potužáka a  vydavatele ing. Petra Baštana. Publikace se prodávala do konce roku výhradně v litovelském muzeu.

Na sobotu 28. června 2014 MSL plánovala autobusový zájezd jako doprovodný program k železniční výstavě. Pro malý zájem byl termín přeložen na sobotu 20. září 2014. Minibusem jsme tehdy vyrazili do Mladějova na Mladějovskou průmyslovou dráhu a muzeum a do České Třebové, kde jsme v muzeu navštívili moderní dopravní expozici „Do České Třebové vlakem, letadlem, lodí a velorexem“ v počtu 13 osob, z toho 12 členů MSL.

V červenci ani v srpnu jsme nepořádali žádnou akci. Pro Muzejní spolek z Uherského Hradiště jsme však připravili program na sobotu 30. srpna 2014, účastníci zájezdu byli v Litovli spokojeni.

Dne 14. září 2014 jsme se vydali na cyklovýlet s památkářskou a zahradní architektkou ing. Lenkou Křesadlovou, Ph.D. Projížďku novozámeckým areálem si i v nepřízni počasí nenechalo ujít 12 sportovců, z toho 8 členů MSL.

Jak již bylo avizováno, paní Marie Hrubá si připravila vycházku po litovelském hřbitově i na podzimní termín. V sobotu 18. října 2014 jsme poprvé na akci využili nově zakoupený řečnický systém. Účastníci vycházky v počtu 36 osob (z toho 13 členů MSL), si pochvalovali, že dobře slyší. Prošli jsme řadu zajímavých míst podél hřbitovní zdi a zastavili jsme se u mnoha hrobů známých i méně známých litovelských osobností. Díky spolupráci s naší členkou Mgr. Ivanou Kubíčkovou byla řádně provedena a dokončena fotodokumentace hlavní části hřbitova.

Na podzim začal v muzeu čilý stavební ruch, který pokračoval až do konce roku 2014. Cílem je opravit podkroví muzea a vytvořit dvě nové stálé expozice. O tom, zda se vše podařilo, Vás budeme informovat na příštím Shromáždění členů MSL. Z důvodu bezpečnosti návštěvníků byly také výstavní prostory muzea v měsíci říjnu uzavřeny.

Blížil se konec roku a s ním i přípravy na již X. ročník akce Oživlá řemesla v litovelském muzeu. Na druhý svátek vánoční, v pátek 26. prosince 2014, bylo zase vše připraveno. Cca 40 účinkujících a pořadatelů, několik desítek dětí do 6 let a opět byl překonán rekord v návštěvnosti na akci – dohromady 302 prodaných vstupenek, to je jen pár statistických čísel, která mluví o tom, že akce si získala za 10 let spoustu příznivců. Na přípravě a organizačním zajištění se podílely také Muzeum Litovel a Kirri o. s. Některé činnosti jsou tradiční a nedovedeme si bez nich Oživlá řemesla představit (drátování nádob, obuvnictví), jiné činnosti se vrací po dvou a více letech. Jako novinku jsme představili plastickou výšivku, vyšívání křížkovým stehem, v přízemí muzea – v kreativní dílně se jako vždy věnovala velká pozornost dětem a pracovalo se s voskem. K vyzkoušení lákalo pečetění, malování voskovkami, výroba nejrůznějších svící, promítaly se další techniky zpracování vosku. Zajištěno bylo občerstvení, k poslechu hrála Hanácká mozeka Litovel nejen hanácké lidové písně, ale také hanácké koledy. Na akci jsme nezískali výraznější dotaci. Díky všem, kteří akci připravili a kteří dobrovolně pomohli při jejím konání, jsme znovu obstáli. Už teď je čas začít promýšlet a připravovat letošní XI. ročník.

V roce 2014 nás v činnosti opět finančně podpořilo Město Litovel. Stejně jako v roce 2013 jsme získali 15.000 Kč a celou částku jsme řádně vyúčtovali. Akce připravoval devítičlenný tým lidí (7 členů Výboru a 2 členové Revizní komise). Sešel se celkem desetkrát, zpravidla první pondělí nebo úterý v měsíci. V roce 2014 nedošlo ke změně v jeho složení. Na konci roku 2014 odstoupila ze zdravotních důvodů na vlastní žádost paní Marcela Kratochvílová a na její místo byla do Výboru kooptována členka MSL paní Pavlína Kosová. Ta převezme funkci hospodáře MSL od paní Jarmily Šalšové, která bude nadále působit jako členka Výboru. Kromě zajištění uvedených akcí se jeho členové účastnili několika seminářů a vzdělávali se. Šlo o oblast fundraisingu (neboli shromažďování zdrojů), legislativy, mezinárodní spolupráce, transformace občanských sdružení na spolky apod. Je potřeba ocenit dobrovolnou práci členů Výboru MSL – pomoc pracovníkům muzea při dnech, kdy se očekává zvýšená návštěvnost – zahájení turistické sezony, velké městské a pivovarské slavnosti apod. Všem patří velký dík.

Členská základna opět vzrostla ze 75 řádných a 3 čestných členů na 83 řádných a 3 čestné členy. Na konci roku 2014 opustila naše řady dlouholetá členka, bývalá vedoucí litovelského muzea paní Ladislava Kolpaková.

Abychom nekončili smutně, zastavíme se u publikační činnosti. V závěru roku Výbor rozhodl o tom, že finančně podpoříme vydání publikace členky MSL Ivany Kubíčkové věnované litovelským ulicím, která by měla na jaře vyjít.

V roce 2014 se nám sice přes veškerou snahu nepodařilo vydat práci „Zajímavosti z Litovelska. Ročenka Muzejní společnosti Litovelska“, ale určitě jste si při prezenci všimli kanárkově žluté publikace. Všem autorům příspěvků, z nichž je většina přítomna, děkuji a těším se na další spolupráci při přípravě příští publikace.

Zapsal:

Mgr. Robert Najman

Předseda Muzejní společnosti Litovelska

27. ledna 2015

litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace