>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

Zpráva o činnosti Muzejní společnosti Litovelska v roce 2013

Muzejní společnost Litovelska, občanské sdružení v roce 2013 nezahálela a vyvíjela činnost, na kterou můžeme být pyšní. Pochvalu zaslouží aktivita mnohých našich členů. Členové MSL tak mohli dostávat i pozvánky na některé akce, které MSL nepořádala – např. křty knih, veřejnou prezentaci modelu sochy GF apod.

První dva týdny roku 2013 byly již tradičně věnovány především administrativní práci spojené s uzávěrkou dotačních projektů a přípravou plánu na celý rok 2013 včetně výroční schůze – Shromáždění členů MSL.

Už na minulé schůzi byla představena první akce – zájezd vlakem do Ústí nad Orlicí. Uskutečnila se v sobotu 19. ledna 2013 a programem byla návštěva tamního městského muzea. Celkem 20 osob, z toho 12 členů MSL, se podívalo také do několika domácností na tradiční rodinné betlémy.

V úterý 29. ledna 2013 jsme se sešli ve výstavních prostorech litovelského muzea abychom si pod vedením pana Lubomíra Šika zavzpomínali na význam Záložny a její 100. výročí v dnešní secesní podobě nejen slovem, ale i obrazem promítaným na plátno. Po přestávce, kterou jsme většinou využili k občerstvení, jsme připravili podklady pro vlastní schůzi – Shromáždění členů MSL. Přítomno bylo 39 členů MSL a 4 hosté. Pokračovali jsme v promítání fotografií z činnosti v roce 2013, podali zprávu o hospodaření i zprávu revizní komise. Upravovali jsme společně návrh rozpočtu. Shromáždění členů MSL schválilo dar na zhotovení sochy Gustava Frištenského ve výši 7.000 Kč.

Na podzim roku 2012 začala velmi potřebná dokumentační činnost Mgr. Lucie Augustinkové. Ta zpracovala pro potřeby Litovle Stavebně historický průzkum Nečízu, jehož výslednou podobu odevzdávala na konci roku 2013. V úterý 26. února 2013 jsme si ji pozvali do Litovle, aby v Malém sále Záložny prezentovala své první objevy pro odbornou veřejnost ve 13 hodin (25 osob, nabídka spolupráce na dopracování, jiné mezioborové pohledy apod.) a pro veřejnost čítající 43 osob v 17 hodin. Již v tento okamžik zazněla správná myšlenka vydat samostatnou publikaci pojednávající o Nečízu.

Ve čtvrtek 14. března 2013 mezi nás zavítal prof. RNDr. Bronislav Hlůza, DrSc., aby svou životní vášeň představil v jiném světle. Pan profesor už pro nás před několika lety vedl vycházku za poznáváním hub. Tentokrát šlo o představení populárních publikací i naučné literatury o houbách s vtipnými glosami a komentářem přednášejícího. 18 příchozích, z toho 14 členů MSL, se dobře bavilo.

Člen Výboru MSL ing. Radovan Urválek si na úterý 26. března 2013 připravil přednášku na téma Lidová architektura severozápadní Hané. Na mnoha regionálních příkladech podával základní přehled. Do výstavních prostor litovelského muzea tehdy zavítalo 20 osob, z toho 14 členů MSL. Toto téma je natolik důležité a potřebné, že jsme se ihned domluvili na publikování v příští Ročence Muzejní společnosti Litovelska.

V sobotu 30. března 2013 se ve sportovní hale ZŠ Vítězná sešlo 12 čtyřčlenných družstev. Již po šesté se zde uskutečnila akce na počest Gustava Frištenského s názvem Silácká Litovel. Jako doprovodný program byla přichystána soutěž v páce, výstavka o Gustavu Frištenském a prezentace modelu připravované sochy GF. Před zraky 118 platících diváků zde byl panem Wolfem neoficiálně překonán český rekord ve zvedání 50kg činky jednoruč. Na tuto akci jsme získali dotaci 25.000 Kč z Olomouckého kraje, kterou jsme řádně vyúčtovali.

V sobotu 27. dubna 2013 jsme v počtu 14 osob, z toho 8 členů MSL, absolvovali komentovanou prohlídku středu města Olomouce se zaměřením na olomoucké kašny a práci kameníka Václava Rendera. Průvodce byl Ján Kadlec, předseda Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci, který své vyprávění prokládal mnoha poutavými příběhy.

O den později 28. dubna 2013 jsme potěšili přírodymilovné občany. Ranní vycházka s názvem Vítání ptačího zpěvu v CHKO Litovelské Pomoraví vedená mladými ornitology Kateřinou Ševčíkovou a Janem Vidlařem se vydařila. Tato akce v hodnocení přinesla pár zvláštností. Předně, z 23 účastníků bylo hned 14 nečlenů a jen 9 členů MSL a navíc nechyběly děti, které si neváhaly přivstat. Setkali jsme se s 26 druhy ptáků, proběhla ukázka kroužkování a objevili jsme zděný sloupek s nikou a místem pro pamětní desku.

Nejsou v životě jen chvíle veselé, v dobrém budeme vzpomínat na členku MSL paní Janu Kabelíkovou, která nám vždy ochotně pomohla a zůstane v našich vzpomínkách. Její životní pouť skončila dne 30. dubna 2013.

Pro Seniorklub Litovel proběhla ve výstavním sále muzea prezentace činnosti MAS Moravská cesta, o. s., Muzea Litovel a Muzejní společnosti Litovelska. 15. května 2013 si do muzea našlo cestu 22 osob, z nichž polovinu tvořili členové MSL.

Dokumentační projekt litovelského hřbitova, který garantuje členka Výboru MSL paní Marie Hrubá, se poprvé představil veřejnosti. V sobotu 18. května 2013 se 42 osob, z toho 20 členů MSL sešlo v obřadní síni litovelského hřbitova, aby si vyslechlo historii současného hřbitova. Paní Hrubá následně pozvala přítomné ke krátké procházce kolem hlavní promenády a připomněla osudy některých zde pochovaných osob. Zaznamenali jsme aktivní přístup účastníků, doplňování výkladu. Akce se účastnil i starosta města ing. Zdeněk Potužák.

V sobotu 22. června 2013 MSL uspořádala autobusový zájezd Zlaté Hory a okolí s programem návštěvy zlatorudných mlýnů, prohlídkou města, muzea, poutního místa Panny Marie Pomocné. Při zpáteční cestě jsme neplánovaně zastavili v Bruntálu, kde probíhaly oslavy 800 let města. Zájezdu se účastnilo 27 členů a 12 nečlenů MSL.

Zájem o činnost naší společnosti projevil také Vlastivědný spolek Uničov. Poslední dobou působí pod názvem občanské sdružení Hrdobec. V Muzeu baroka v Uničově se v úterý 25. června 2013 příchozí mohli dovědět o aktivitách litovelského muzea i Muzejní společnosti Litovelska. Prezentaci činnosti si připravili Mgr. Zdeňka Frištenská a Mgr. Robert Najman. 

V druhém pololetí jsme zvali veřejnost k cyklovýletu do Hnojic. V neděli 18. srpna 2013 v rámci obecních hodů toho bylo k vidění opravdu dost. Kronikář obce Hnojice pan Oldřich Pol nás provedl výstavou, paní Marie Slimaříková nás seznámila s historií kostela Nanebevzetí Panny Marie a na faře jsme s průvodcem, majitelem sbírky více než 1500 kropenek, obdivovali historické interiéry a vybavení. Akce se účastnilo celkem 27 osob, z toho 14 členů MSL. Kolo nakonec využilo jen sedm sportovců.

Na sobotu 14. září 2013 jsme připravili hned dvě akce. V rámci Dnů evropského dědictví a Litovelských slavností jsme se spolu s Ing. Radovanem Urválkem a Bc. Vendulou Jurášovou vydali na vycházku. Volně jsme navázali na akci z roku 2012, kdy jsme prošli Husovou ulicí ke gymnáziu, sokolovně a do vilové čtvrti za ní. Tentokrát naše kroky směřovaly do oblasti ulic Javoříčské, Kysucké a Lidické. Akce přitáhla pozornost veřejnosti, o čemž svědčí 20 nečlenů z celkového počtu 26 účastníků.

Večer jsme ve spolupráci s Muzeem Litovel a Kirri o. s. připravili akci s názvem Oživlé obrazy z Litovle – muzeum voskových figurín. S průvodcem procházely skupinky návštěvníků muzeem. Na několika zastaveních se u jednotlivých historických postav hosté něco dozvěděli a troufám si říct, že se i pobavili. Celkem přišlo 38 návštěvníků. 

V poslední čtvrtině roku jsme přinesli různorodé akce. V sobotu 5. října 2013 se uskutečnil autobusový zájezd do jeskyň Na Špičáku a Na Pomezí a do města Jeseníku. Menší zájem se ukázal v tomto případě výhodou. Celkem 15 účastníků, z toho 9 členů MSL, do posledního místa zaplnilo mikrobus. Nakonec si všichni pochvalovali rodinnou atmosféru výletu a hlavně to, že v jeskyních vše o čem průvodci mluvili, viděli i slyšeli.

Květnová vycházka na litovelský hřbitov měla příznivé ohlasy. Někteří lidé nás oslovovali, kdy budeme tuto akci opakovat. Hlasy veřejnosti jsme vyslyšeli a paní Marie Hrubá si připravila na sobotu 19. října 2013 povídání o svátcích, které se slaví na přelomu října a listopadu a také jsme prošli řadu zajímavých míst podél hřbitovní zdi a zastavili jsme se u mnoha hrobů známých litovelských osobností. Akci předcházela schůzka zástupců MSL (Mgr. Najman, paní Hrubá) s vedením města a pracovníky, kterých se správa hřbitova týká. Pro tuto příležitost byly kopírovány velkoformátové plány hřbitova. O naší „hřbitovní aktivitě“ se dověděli i na gymnáziu, a tak dvojice Hrubá, Najman provedla 18. listopadu studenty dějepisného semináře po osobnostech místního hřbitova s cílem, že nám v následujícím roce 2014 s některými dokumentačními činnostmi pomohou.

Výstava sběratele ing. Josefa Moši, CSc. věnovaná sběratelství vánočních pohlednic a svatých obrázků si vysloveně žádala doprovodný program v podobě komentované prohlídky výstavy a následné besedy. Tak jsme se v úterý 19. listopadu 2013 sešli ve výstavních sálech muzea a vyslechli si poutavé vyprávění nadšeného vystavovatele a sběratele. Sešlo se nás 29, z toho 20 členů MSL. Měli jsme možnost podívat se na vzorníky svatých obrázků, zajímavé dokumenty i alba se žánrově uspořádanými pohlednicemi atd.

Blížil se konec roku a s ním i přípravy na již IX. ročník akce Oživlá řemesla v litovelském muzeu. Na druhý svátek vánoční, ve čtvrtek 26. prosince 2013, bylo zase vše připraveno. Cca 40 účinkujících a pořadatelů, několik desítek dětí do 6 let a rekord v návštěvnosti na akci – dohromady 299 prodaných vstupenek, to je jen pár statistických čísel, která mluví o tom, že akce si získala za 9 let spoustu příznivců. Předpokládaný zájem jsme vyřešili prodlouženou otevírací dobou, kdy jsme začali o hodinu dříve než v minulých letech. Na přípravě a organizačním zajištění se podílely také Muzeum Litovel a Kirri o. s. Některé činnosti jsou tradiční a nedovedeme si bez nich Oživlá řemesla představit (drátování nádob, obuvnictví), jiné činnosti se vrací po dvou a více letech. Jako novinku jsme představili kloboučnici, v kreativní dílně se jako vždy věnovala velká pozornost dětem. Tvořilo se z papíru, pečetilo, pletlo se z pedigu, vyráběly se šperky. Zajištěno bylo občerstvení, nechyběly svíčky, petrolejky a k poslechu hrála Hanácká mozeka Litovel nejen hanácké lidové písně, ale také hanácké koledy. Na akci jsme tentokrát nezískali výraznější dotaci. Díky všem, kteří akci připravili a kteří dobrovolně pomohli při jejím konání, jsme znovu obstáli. Už teď je čas začít promýšlet a připravovat letošní X. ročník.

V roce 2013 nás mimo Olomoucký kraj v činnosti opět finančně podpořilo Město Litovel. Stejně jako v roce 2012 jsme získali 15.000 Kč a celou částku jsme řádně vyúčtovali. Akce připravoval devítičlenný tým lidí (7 členů Výboru a 2 členové Revizní komise). Sešel se celkem desetkrát, zpravidla první pondělí nebo úterý v měsíci. V roce 2013 došlo ke změně v jeho složení, kdy paní Jitku Patákovou nahradila paní Marcela Kratochvílová. Kromě zajištění uvedených akcí se jeho členové účastnili několika seminářů a vzdělávali se. Šlo o oblast legislativy, mezinárodní spolupráce, mediální propagace, spolupráce v neziskovém sektoru.

V oblasti spolupráce pokračuje dokumentační projekt litovelského hřbitova, který měl první měřitelné výstupy. Věřím, že v hodnocení letošního roku budeme opět o krok dále. Budeme rádi za Vaši pomoc a podporu v tomto roce.

Publikační činnost jsem si nechal na závěr. V roce 2013 se nám nepodařilo vydat práci „Zajímavosti z Litovelska. Ročenka Muzejní společnosti Litovelska“. Příspěvků je shromážděno dost, a tak nic nebrání vydání v roce letošním.

 

Zapsal:

Mgr. Robert Najman

předseda Muzejní společnosti Litovelska

Litovel, 29. ledna 2014 

litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace