>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

Zpráva o činnosti Muzejní společnosti Litovelska v roce 2012

Stalo se již tradicí, že se na přelomu ledna a února scházíme ve výstavních sálech litovelského muzea, abychom zrekapitulovali uplynulou sezonu a seznámili se s výhledem na rok následující, tedy plánem činnosti Muzejní společnosti Litovelska.

V lednu 2012 jsme uzavírali dotační projekty a připravovali plán na celý rok. Ve čtvrtek 2. února 2012 jsme se nechali ve výstavním sále litovelského muzea poučit o historii i současnosti obce Haňovice a místní části Kluzovu. Obrazovou prezentaci si připravil a komentovanou prohlídku aktuální muzejní výstavy vedl Arnošt Vogel, starosta obce Haňovice. Bylo patrné, že ve vedení obce je správná osoba, které není život v ní lhostejný. Po přednášce následovala krátká přestávka, občerstvení, členové Výboru MSL nachystali vše potřebné pro Shromáždění členů Muzejní společnosti Litovelska. Do muzea zavítalo 34 členů, z toho 1 čestný člen. Tak jako v předchozích letech jsme si vše podstatné z roku 2011 připomněli obrazovou prezentací z činnosti společnosti.

V úterý 21. února 2012 jsme se sešli opět ve velkém výstavním sále litovelského muzea, abychom se v počtu 21 posluchačů (z toho 18 členů MSL) zúčastnili přednášky o esperantu, kterou si pro nás připravil předseda sekce Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci pan Jan Duda. Dorazil i jeden esperantista, a tak jsme si mohli vyslechnout živou komunikaci. Přednášku doprovázela obrazová prezentace a také výstava literárních děl psaných v esperantu.

Redaktorka litovelských novin Mgr. Helena Kaštilová si na úterý 20. března 2012 nachystala přednášku o beletristech litovelského regionu. 23 posluchačů včetně 18 našich členů, si vyslechlo její výklad o vybraných autorech. Více se můžeme dočíst v diplomové práci přednášející. Na připravené výstavce jsme se seznámili také s díly regionálních spisovatelů.

Siláckou Litovel, kterou zajišťovala na počest 55. výročí úmrtí Gustava Frištenského jeho praneteř Mgr. Zdeňka Frištenská, jsme podpořili příspěvkem 5.000,- Kč. Akci podpořilo hned několik sponzorů hodnotnými dary. 10 čtyřčlenných družstev z Prahy, Olomouce i Litovelska soutěžilo ve všestrannosti a řada účastníků přislíbila účast na dalším ročníku Silácké Litovle v roce 2013. V sobotu 31. března 2012 přišlo do Sportovní haly ZŠ Vítězná 129 diváků, především příznivců silových sportů.

Celodenní zájezd vlakem do Prostějova v sobotu dne 21. dubna 2012 absolvovalo celkem 21 osob. Výlet jsme zahájili návštěvou Palírny U Zeleného stromu. Ani degustace nás nepoložila a šli jsme vstříc dalšímu poznání. Národní dům jsme si prošli s kunsthistoričkou Muzea Prostějovska Mgr. Michaelou Kvapilovou Novákovou. Zastavili jsme se v kostele Povýšení svatého kříže, kde nás přivítal pan farář, absolvent litovelského gymnázia. Pokořili jsme také radniční věž, kde je nově nainstalovaná stálá expozice a odměnou nám byl výhled na celé Prostějovsko. Další pracovnice Muzea Prostějovska PhDr. Marie Dokoupilová nás po obědě provedla expozicemi Muzea Prostějovska, včetně hodin, Jiřího Wolkera apod. a dále jsme šli centrem Prostějova po památkách osudů místních židů s cílem v další budově muzea - ve Špalíčku.

V květnu jsme neuspořádali žádnou akci, zato se nám podařilo vydat práci Zajímavosti z Litovelska. Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2011. Opět jsme zvolili novou tiskárnu, ale výhodná cenová nabídka a závazek další spolupráce nám dává naději na urychlení vydání té letošní. 

V červnu jsme se opět pustili do akcí pro členy naší společnosti i veřejnost. V sobotu 9. června 2012 jsme si prošli areál firmy Orrero a. s. Tři Dvory, která se specializuje na výrobu různých druhů sýrů, především parmazánu. Průvodce Tomáš Ochman, mistr výroby, 26 předem nahlášených zájemců z řad MSL i veřejnosti seznámil s jednotlivými procesy zpracování a výroby. Nedostalo se na všechny zájemce, a tak nám pan průvodce přislíbil ještě jednu exkurzi na září, případně říjen. 

O týden později v sobotu 16. června 2012 jsme pořádali ve spolupráci s Muzeem Litovel, Kirri o.s. a ZŠ Vejdovského hravé muzejní odpoledne aneb jak se žije nevidomým a slabozrakým. Šlo o doprovodný program k výstavě ZŠ prof. V. Vejdovského v Litovli 1954 – 2012, kterou jsme se důstojně rozloučili se školou, která téměř 60 let k Litovli neodmyslitelně patřila. Nápadů bylo hodně, bohužel návštěvníci si ve větším počtu pro pěkné počasí cestu k muzeu nenašli. Ti co přišli, však rozhodně nelitovali. Projížďka na tandemovém kole nebo stolní tenis pro nevidomé (showdown) se v Litovle nekoná každý den. Podrobnou zprávu zapsal předseda do druhé kroniky Muzejní společnosti Litovelska, v níž první zápis pojednává o Shromáždění členů Muzejní společnosti Litovelska v roce 2012 a dále jsme společnými silami zaznamenali dění v uplynulém roce i na začátku toho letošního.

První kronika končí zápisy dvou kronikářek z Výboru Muzejní společnosti Litovelska – Libuše Grohmanové a Jitky Patákové. Právě Jitka Patáková se v letních měsících roku 2012 Výboru Muzejní společnosti Litovelska omluvila, že se vzdává funkce kronikářky z rodinných důvodů a následně uvolnila i místo ve Výboru MSL. Děkujeme jí tímto za práci, kterou dosud vykonala a budeme rádi za každou pomoc a spolupráci, kterou nám přislíbí v dalším období. Novým členem Výboru MSL byla jmenována Ludmila Tomášková.

Vraťme se k akcím. V červenci jsme si již tradičně užívali dovolené a prázdnin, na konec srpna jsme připravili výlet do Křelova. V sobotu 25. srpna 2012 absolvovalo 32 zájemců, z toho 16 členů MSL komentovanou prohlídku muzea olomoucké pevnosti na Fortu XVII v Křelově. Mladá průvodkyně nás seznámila s historií i současným využitím rozsáhlého komplexu, na závěr prohlídky jsme procházeli tamním soukromým muzeem.

Do výčtu akcí můžeme zařadit procházku po litovelských vilách, kterou v rámci Litovelských slavností v sobotu 8. 9. 2012 připravil Ing. Radovan Urválek a Bc. Vendula Jurášová. Tato studentka dějin výtvarného umění psala o architektuře města Litovle bakalářskou práci. Neznámých nebo zapomenutých informací o tomto tématu je hodně, a tak v současné době dokončuje práci magisterskou. Přibližně 30 osob, které se vydaly z náměstí, kolem Husova sboru, sokolovny až do vilové čtvrti za gymnáziem, se v rámci Dnů evropského dědictví dozvědělo taky něco o historii a současné tváři města. Máme příslib procházky po další části města.

U obou velkých celoměstských slavností – Hanácké Benátky v červnu i Litovelské slavnosti v září – je zvýšená návštěvnost v litovelském muzeu. Stálí zaměstnanci by tento nápor sami nezvládli, a tak rádi přijali pomoc členek Výboru MSL, za což jim patří upřímný dík.

Jak už jsem avizoval, do Orrera jsme se dostali ještě jednou. Stejný průvodce Tomáš Ochman se věnoval v neděli 7. října 2012 dalším 20 zájemcům o poznání výroby v tomto třídvorském potravinářském závodě. Chystají se zde velké změny pro prezentaci práce a exkurze, a tak jsme byli možná poslední skupinkou, která viděla provoz opravdu bezprostředně.

O dva dny později, v úterý 9. října 2012 se konal autobusový zájezd s cílem v Nošovicích a Kopřivnici. Zájemců bylo hodně, a tak jsme objednali větší autobus. Celkem 50 účastníků, z toho 17 členů Muzejní společnosti Litovelska, navštívilo moderní korejskou automobilku v Nošovicích, a pak dle uvážení prošli muzea v Kopřivnici. Nabízela se hned tři – TATRA muzeum s expozicí manželů Zátopkových, Lašské muzeum a Muzeum fojtství. Spokojenost účastníků je pro nás dobrou vizitkou a podnětem pro naplánování dalších zajímavých zájezdů za poznáním.

V listopadu jsme nepořádali žádnou akci. Někteří členové se podíleli na přípravě muzejní výstavy Betlémy mnoha tváří. Zaměřili jsme se na nejnavštěvovanější akci celého roku a tou byla již poosmé Oživlá řemesla. Na Štěpána - 26. prosince 2012 navštívilo Muzeum Litovel 233 platících osob a 46 dětí do 6 let, které měly vstup zdarma. Spolupráce s Muzeem Litovel a Kirri o.s. je výborná a každý už ví, co má připravit a o co se má na akci postarat. Z nových činností představila Marie Mazánková výrobu šperků z rybích šupin, dostavil se nový řezbář z Litovle Jakub Přikryl, student střední řezbářské školy v Tovačově a seniorky z Babic předvedly patchwork. V kreativní dílně v přízemí se dětem nově věnovala Hana Kučerová Slaná a manželé Kabelíkovi se sem přestěhovali ze stálé expozice s litím olova. K poslechu hrála opět tradičně Hanácká mozeka. Zazněly zde starší i nově nacvičené hanácké koledy a výběr ze stálého repertoáru.   

Chtěl bych poděkovat členům Muzejní společnosti Litovelska, všem účinkujícím, dobrovolníkům i spolupořadatelům za zápal a nasazení a Olomouckému kraji za finanční podporu, bez níž bychom nemohli zajistit takový program. Už teď si lámeme hlavu koho pozvat na již devátý ročník Oživlých řemesel. Díky příspěvku Olomouckého kraje Muzejní společnosti Litovelska z akce zůstane fotoaparát s možností natáčet krátká videa a flash disk na rychlý přenos objemných dat týkajících se Oživlých řemesel a další činností společnosti.

V roce 2012 nás mimo Olomoucký kraj v činnosti podpořilo také Město Litovel. Žádali jsme o 45.500,- Kč, schválena byla částka 15.000,- Kč. Ne vše se dá zaplatit, a tak opět vyzdvihuji dobrovolnickou činnost členů MSL, bez níž bychom nebyli tam, kde dnes jsme. Díky všem, kteří se na činnosti naší společnosti podílíte bez nároku na finanční odměnu.

Akce, o kterých jsem mluvil, připravoval a organizoval sedmičlenný Výbor MSL, oslabený na konci roku o Jitku Patákovou. Sešel se celkem desetkrát v kanceláři Muzea Litovel, zpravidla první úterý v měsíci. Revizní komise v roce 2012 pracovala v neměnném složení.

Mimo uvedené akce jsme se vzdělávali. Sledovat dění a vývoj v neziskové oblasti je samozřejmostí. Především členové výboru společnosti absolvovali vzdělávací semináře v oblasti dotací, hospodaření, legislativy apod.

Spolupracujeme s různými subjekty na různých především jednorázových projektech. Výjimkou byl dokumentační projekt litovelského hřbitova, který se slibně začal rozvíjet v první polovině roku se studenty dějepisného semináře Gymnázia Jana Opletala. Od září už jsme na spolupráci nenavázali a celý projekt si vzala za svůj členka Výboru MSL paní Marie Hrubá.

Mezi naše stálé aktivity patří publikační činnost. V květnu 2012 jsme vydali práci „Zajímavosti z Litovelska. Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2011“, která na 160 stranách nabízí 17 příspěvků nejen od členů společnosti, ale také od našich příznivců. Věřím, že v obou kategoriích nás bude přibývat (ke konci roku 2012 je nás 70 řádných a 3 čestní členové) a že budeme mít radost z dobře odvedené práce a společně strávených chvil. Začátkem roku 2013 se u mě – předsedy MSL – shromáždilo opět více než 10 příspěvků, a tak nás čeká opět redakční práce a předtisková příprava. Těší mě, že ročenka naší společnosti už si získala své čtenáře i pravidelné přispěvatele a navázala tak na ročenky prvorepublikové.

Zpracoval:

Mgr. Robert Najman

předseda Muzejní společnosti Litovelska

Litovel, 28. ledna 2013

litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace