>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

Stanovy Muzejní společnosti Litovelska, z. s.

Preambule:

„Člověk, který nezná svoji minulost a žije jen v přítomnosti, nemá žádnou budoucnost.“

Článek I. Název a sídlo

Název: Muzejní společnost Litovelska, z. s.

Sídlo: Smyčkova 795, 784 01  Litovel


Článek II.

Účel MSL

Muzejní společnost Litovelska, z. s. (dále jen MSL) je spolek, který je dobrovolným

a nezávislým sdružením občanů se zájmem o historii, muzeologii, vlastivědu, archeologii, národopis, umění a dějiny vůbec. MSL je právnickou osobou.


Článek III.

Základní účel a hlavní činnosti MSL

Základní účel:

- propagovat historii, zejména Litovle a okolí

- rozšiřovat obecné povědomí o naší minulosti

- v souladu s historií a tradicemi rozvíjet vztah občanů k movitým i nemovitým památkám

- sbližovat jednotlivé generace

- shromažďovat doklady o naší minulosti

- sbírat, uchovávat a prezentovat předměty muzejní povahy

- podílet se na obnově objektů, technických památek a předmětů denní potřeby

- zajišťovat finanční, materiální a organizační podmínky pro všechny předchozí aktivity a další, které s těmito aktivitami souvisejí (tisk, alternativní nosiče apod.)

- prezentovat veřejnosti muzejní činnost

- spolupracovat s muzei a spolky

- dle potřeby zakládat sekce.

Účel je naplňován především těmito činnostmi:

- pořádáním besed, přednášek, exkurzí, kulturních, společenských a jiných akcí

- pořádáním školení, kurzů a seminářů pro všechny zájemce bez omezení věku

- pořádáním výletů, cyklovýletů a poznávacích zájezdů

- propagační a publikační činností

- průvodcovskou službou

- poradní, badatelskou a výzkumnou činností

- sbírkotvornou činností

- nákupní a prodejní činností.


Článek IV.

Orgány MSL

Orgány MSL jsou:

- Shromáždění členů

- Výbor

- Předseda a místopředseda

- Revizní komise.

1. Shromáždění členů

Je nejvyšším orgánem MSL. Je svoláváno dle potřeby, nejméně jedenkrát ročně.  Shromáždění členů svolává předseda MSL. Všichni členové jsou prokazatelným způsobem informováni o svolání Shromáždění členů, a to nejméně týden před jeho konáním.

Za prokazatelný způsob je považován:

- dopis či pozvánka

- zveřejnění v místních sdělovacích prostředcích

- zveřejnění na internetových stránkách MSL

- e-mail

- SMS.

Shromáždění členů rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů s hlasovacím právem. Hlasovací právo mají všichni členové starší 18 let. Poradní hlas mají všichni členové

bez rozdílu věku.

Shromáždění členů rozhodne hlasováním a nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů s hlasovacím právem o:

- změně stanov

- počtu členů Výboru

- volbě Revizní komise

- schválení zprávy o hospodaření

- schválení plánu činnosti a návrhu rozpočtu

- jmenování čestných členů

- členských příspěvcích (jejich výši a splatnosti)

- zániku MSL.

2. Výbor

Je výkonným orgánem MSL a je nejméně tříčlenný:

- volí a odvolává předsedu, místopředsedu a hospodáře

- rozhoduje o přijetí nových členů na základě písemné přihlášky na nejbližším zasedání

- rozhoduje o vyloučení člena

- přijímá a vydává vnitřní směrnice MSL, s výjimkou otázek svěřených pouze

do pravomoci Shromáždění členů

- zajišťuje publikační, dokumentační a vzdělávací činnost MSL

- činí veškerá potřebná opatření k zajištění řádné činnosti MSL

- zpracuje zprávu o činnosti a hospodaření MSL

- navrhuje Shromáždění členů změny týkající se členských příspěvků

- provádí další činnosti, které nepřísluší jiným orgánům

- zřizuje a ruší sekce.

Výbor zasedá dle potřeby, nejméně však dvakrát za rok, rozhoduje většinou hlasů všech členů.

Zasedání a rozhodnutí Výboru může proběhnout i za použití sdělovací techniky a výměnou dokumentů.

3. Předseda a místopředseda

Předseda je statutárním orgánem MSL, naplňuje rozhodnutí Výboru MSL a zastupuje MSL navenek.  Je oprávněn v době mezi zasedáními Výboru činit veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná pro zajištění řádné činnosti MSL.

Předseda připravuje jednání Výboru MSL i Shromáždění členů MSL, zodpovídá za vedení evidence členů MSL. Archivuje veškeré zápisy ze zasedání Výboru MSL i Shromáždění členů.

Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu.

Předsedu i místopředsedu volí a odvolává Výbor MSL. Volební období je 5 let.

4. Revizní komise

Je tříčlenná, volena Shromážděním členů. Funkční období – 5 let. Provádí kontrolu hospodaření nejméně 1x ročně.


Článek V.

Zásady hospodaření

MSL hospodaří se svým majetkem.

Zdroji majetku jsou:

- příjmy z činnosti při naplňování poslání a cílů MSL

- dary a příspěvky fyzických a právnických osob

- granty a dotace

- členské příspěvky.

Zdroje jsou využívány výhradně v souladu s účelem MSL a k zajištění provozování jeho činností. Cílem činnosti MSL není dosažení zisku. Případný zisk z činnosti MSL lze použít pouze pro činnost MSL.

Za hospodaření odpovídá Výbor MSL, který každoročně předkládá Shromáždění členů  zprávu o hospodaření.

Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Shromážděním členů.

Účetní závěrka za uplynulý kalendářní rok musí být projednána Výborem a schválena Shromážděním členů, nejpozději 14 dnů před termínem podání daňového přiznání.


Článek VI.

Členství

Členem MSL se může stát každý občan, který bude dodržovat stanovy. Věk není ničím omezen. Členem MSL se může stát také právnická osoba.

Druhy členství:

řádné

čestné.

Členství vzniká dnem přijetí za člena Výborem.

MSL vede seznam členů. Zápis a výmaz v seznamu se provádí na základě zápisu ze zasedání Výboru.

Člen MSL souhlasí, aby spolek v neveřejném seznamu členů shromažďoval a zpracovával evidenční údaje, kterými jsou: jméno, příjmení, titul, název, adresa trvalého bydliště nebo sídla, datum narození nebo IČ, kontaktní telefon, e-mail. Tyto údaje mohou být zpřístupněny výhradně pro účely MSL nebo v případech stanovených zákonem.

Člen MSL souhlasí, aby spolek ve veřejném seznamu členů – např. na internetových stránkách MSL, uváděl tyto údaje: jméno, příjmení, titul, funkce v orgánech MSL.

Členství zaniká:

- úmrtím

- dobrovolným ukončením činnosti písemným oznámením Výboru

- nedodržováním stanov MSL

- vyloučením z MSL rozhodnutím Výboru

- zánikem MSL.


Článek VII.

Práva a povinnosti členů

Člen MSL má právo:

- účastnit se Shromáždění členů MSL

- podávat návrhy a stížnosti k orgánům spolku a žádat o jejich vyjádření

- informovat se o činnosti MSL a využívat všech výhod plynoucích z členství ve spolku

- aktivně a všestranně se podílet na rozvoji MSL

- má právo se odvolat ke Shromáždění členů

- po dovršení 18 let hlasovat a rozhodovat na Shromáždění členů (každý člen má 1 hlas)

- volit a být volen do orgánů MSL.

Člen MSL má povinnost:

- dodržovat stanovy MSL a ostatní vnitřní předpisy

- platit členské příspěvky podle rozhodnutí Shromáždění členů, tj. ve stanovené výši, stanovených lhůtách a stanoveným způsobem

(tato povinnost se netýká čestných členů)

- svědomitě vykonávat funkce v orgánech MSL a plnit usnesení orgánů MSL

- dle svých schopností rozvíjet a chránit historický odkaz nás i našich předků

- hájit zájmy a dobrou pověst MSL

- nepodnikat kroky, které by byly v rozporu s cíly a posláním MSL

- oznamovat změny údajů vedených v seznamu členům Výboru.


Článek VIII.

Zánik MSL

MSL zaniká:

- dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí Shromáždění členů

- rozhodnutím oprávněného orgánu státní správy.

Zaniká-li MSL dobrovolně, rozhodne Shromáždění členů o způsobu majetkového vypořádání.


Článek IX.

Přechodná a závěrečná ustanovení

Tyto Stanovy Muzejní společnosti Litovelska, z. s. vstupují v platnost schválením Shromážděním členů MSL dne 27. ledna 2015 a účinnosti nabudou zápisem do veřejného spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Olomouci.

Stanovy registrované Ministerstvem vnitra ČR pod čj. VS/1-1/56525/04-R se ruší.

Změny a doplňky těchto stanov může provádět na návrh Výboru MSL pouze Shromáždění členů.

V Litovli dne 23. ledna 2015 

litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace